Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 25. september 1933

et udmærket Resultat

25. Sept. 33

Kære Pontoppidan. – Hermed saa de sidste tre Ark. Jeg tror, De vil faa Fornøjelse af denne første Del af Deres Livserindringer. Det glæder mig, at De stiller en eller flere Fortsættelser af disse i Udsigt. Det vil sikkert være et Arbejde, der kan interessere og optage Dem paa en behagelig Maade. Jeg synes, jeg kan mærke, at det har gjort det hidtil, og jeg synes, at der er kommet et udmærket Resultat ud deraf. Jeg har gjort mine Smaarettelser med Blyant i disse sidste Ark, saa De finder dem med Lethed. Der er ikke mange – "salmoderende" er nok et mærkeligt Ord, der ikke falder let paa Tungen – men det er vanskeligt at finde et andet. Hvad vilde De sige til salmedrævende1.

Jeg synes, at der ved Afslutningen af 9de Kapitel kunde være en kort Redegørelse for, hvorledes Deres Forældre saa paa Deres Liv udenfor Hjemmet, hvor megen Frihed de lod Dem ha, og hvorledes De selv saa paa Forholdet2. De er jo nu her ved en Afslutning. Drengeaarene er forbi, og Forholdet derefter blive et andet. – Ellers tror jeg ikke, jeg har noget at bemærke.

Og saa siger jeg til Lykke med Bogen! Det har glædet mig at kunne rette eller sætte et Par Kommaer i den, som De har godkendt.

Deres hengivne
M. Galschiøt

Det var da godt, at De lod Einar undersøge Dem, saa De fik at vide, at der ikke var noget i Vejen med Leveren og ingen Galdesten.

 
[1] salmedrævende: H.P. fastholdt salmoderende. tilbage
[2] Det blev der ikke noget af. tilbage