Inger Holt til Henrik Pontoppidan
3. februar 1936

Billede af Dem

3/2 1936

Kære Hr. Pontoppidan!

Hermed sender jeg Dem et Aftryk af den Artikel, som jeg har skrevet til Berlingske Tidendes Leksikon.

Jeg maa tilstaa, at jeg har været meget sendrægtig til at sende den; dels har jeg haft Arbejde til op over begge Ører (Skolearbejde, som har krævet Forberedelse), og dels har jeg ikke været saa stolt ved at forelægge Dem mit lille Produkt.

Jeg havde jo oprindelig tænkt, at en Person med Navn skulde behandle Deres Produktion i Leksikonnet, men Redaktør Vogel-Jørgensen, som ved hvor meget jeg holder af Deres Værker, overlod imidlertid Hvervet til mig. Naturligvis glædede det mig, men jo mere man holder af en Digter og jo bedre man mener at kende hans Værker, jo sværere falder det en ofte at præstere noget, man kan være nogenlunde tilfreds med, og saadan er det naturligvis gaaet mig med denne Artikel.

Jeg haaber, De vil bære over med Artiklens Ufuldkommenheder, 2 den er i hvert Tilfælde skrevet ud af en stor Kærlighed og Beundring for Dem selv og Deres Værk og med Ønsket om, at lidt af den samme Begejstring, hvormed jeg har læst Deres Bøger, maa vækkes hos andre, der kommer til at læse Artiklen.

Hvordan mon De har det?

Jeg har meget stor Lyst til at se ud til Dem en Dag, hvis det passer Dem. Jeg skal nok lade være at blive saa længe som sidst, det blev vist et lidt lovlig langt Besøg.

Jeg ved ikke, om De kan huske, at De vilde forære mig det Billede af Dem, som jeg fik Lov at laane til Berlingske Tidendes Leksikon; jeg sagde dengang til Dem, at jeg hellere vilde have et Billede af Dem, som De ser ud nu, saadan som jeg har lært Dem at kende personligt; det vilde ganske særligt minde mig om mine hyggelige Besøg hos Dem, og mine mange gode Samtaler med Dem og Deres store Venlighed imod mig. Hvor har jeg dog altid været glad for at tale med Dem; jeg har altid haft paa Fornemmelsen, at jeg har kunnet tale med Dem om alt muligt netop om de Ting, som har interesseret mig mest. Hvis De det imidlertid volder Dem nogensomhelst Ulejlighed at fremskaffe det sidste Billede, saa vilde jeg være meget taknemmelig ved at faa det Billede af Dem, som jeg laante til Reproduktion.

De hjærteligste Hilsner
Deres hengivne
Inger Holt