Inger Holt til Henrik Pontoppidan
12. november 1934

min dybe Taknemmelighed

12/11 1934

Kære Hr. Forfatter Dr. phil. Henrik Pontoppidan!

Med megen Glæde og Interesse har jeg læst om den Bibliografi, der er udkommet over Deres Værker. Jeg glæder mig meget til at faa Fingre i den. Jeg kan helt misunde Hr. Carit Andersen alle de Timer, han har anvendt til Studiet af Deres Værker, han har i Sandhed, som han selv siger, været i godt Selskab til Stadighed. Jeg har rigtig faaet Lyst til igen rigtig at dykke ned i Deres Produktion; det er snart længe siden, at jeg for Alvor har studeret den; siden min Specialopgave har den for en stor Del maattet vige for andet Arbejde, som Pligten har dikteret mig. (Jeg skal iøvrigt ikke klage over mit Pligtarbejde, det morer mig meget, og da jeg efterhaanden faar en Del litterære Artikler overladt til Illustreret Dansk Konversationsleksikon tvinger Pligten mig jo ind paa mit Yndlingsfag, den danske Litteraturs Historie.)

Hvor kan jeg dog underskrive Hr. Carit Andersens Udtalelser om Dem1. Jeg kan ikke andet end endnu engang udtale min dybe Taknemmelighed overfor Dem; jeg føler mig konstant i Taknemmelighedsgæld til Dem, først for, hvad De har betydet for mig gennem Deres Værker og dernæst, fordi jeg har 2 maattet faa Lov til at lære Dem personligt at kende. En saadan Taknemmelighedsgæld kan man jo aldrig betale og heldigvis, kan man fristes til at sige, at der er noget af et saa stort Format i Tilværelsen, at man altid vil staa som Skyldner, noget man tvinges til fuldt ud at se op til og ikke kan andet end inderligt at holde af. Om jeg i en nærmere Fremtid maa faa Lov til at se ud til Dem, ved jeg ikke, jeg har forstaaet, at De endnu er svag og ikke taaler for megen Anstrengelse, men det vilde glæde mig meget, De forstaar dog sikkert, at det ligger mig meget fjernt at ønske at komme, hvis det vil anstrenge Dem, og jeg vil være Dem til Ulejlighed.

Berlingske Tidende bragte et udmærket Billede af Dem. Det er saa godt, at jeg meget gerne vil eje det. Vilde De have noget imod, at jeg søgte at skaffe mig det? Man vil nu engang gerne have et godt Billede af de Mennesker man sætter mest Pris paa.

Til Slut endnu engang hjærtelig Tak for alt!

Deres altid hengivne
Inger Holt.

 
[1] PCAs Udtalelser: interview i Berlingske Aftenavis 10.11.1934 slutter:

For mig staar Henrik Pontoppidan som Personlighed og som Forfatter blandt de allerstørste. I de otte Aar jeg har arbejdet med Pontoppidan-Bibliografien, har jeg været i godt Selskab. (...) Jeg har nogle Gange besøgt ham. Jeg regner de Besøg som nogle af de smukkeste Oplevelser i mit Liv. Han er et stort Menneske. (...)

tilbage