Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
15. april 1890

Skyer – en aldeles fortræffelig Bog

156 April 90.

Kjære usynlige Hr. Pontoppidan!

Hvor Mathäusgaden7 er og om den virkelig existerer véd jeg ikke. Men jeg fik den opgivet af min Broder Ernst da jeg for nogen Tid siden spurgte om Deres Adresse.

Det rene Opsætteri har gjort at jeg endnu ikke har faaet sagt Dem – hvad De vel vidste forud – hvor stor Pris jeg sætter paa Deres "Skyer"1. Jeg ved nok at Edv. offentlig har rost den2, men det kan ikke forhindre mig i at sige Dem privat – og naar det skal være sige offentligt3 – at jeg finder det er en aldeles fortræffelig Bog.

De véd jeg var lidt flov ved Spøgelser men jeg er lykkelig over denne. En enkelt Historie2 er for vidtløftig, synes mig, til Æmnet; jeg mener To Venner. Det andet er ikke blot ulasteligt, men aldeles ejendommeligt og kunstnerisk set af første Rang. De alene har skrevet disse sidste Aars Karakteristik.

Nu skal jeg til at læse Deres Kasper Kapper4. Naar man som jeg skriver den bare Literaturhistorie og nødes til at spilde sin Tid med ufrugtbar Polemik, beundrer man dobbelt√ et Talent som Deres.

Det er kjedeligt, De er kommet til Penge5; saa skriver De aldrig mere i Børstidenden. Men det er vel i andre Henseender godt.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] Deres "Skyer": s.d. skrev GB til Gustaf af Geijerstam: "Her er en eneste god Skribent, Henrik Pontoppidan. Hans "Skyer" fortjente at kjendes i Sverige." BBB VI, s 175. tilbage
[2] Edv. Brandes' usignerede anmeldelse af Skyer stod iflg. Skjerbæk i Politiken den 14. april. tilbage
[3] offentligt: det skete først i GBs foredrag og tilhørende kronik i 1910 hvor samlingen kaldes "Den mesterlige lille Samling Skyer". tilbage
[4] Kasper Kapper: Den to år gamle tekst (i Folkets Almanak for 1889) blev uforandret genoptrykt i samlingen Folkelivsskildringer II der var udkommet i begyndelsen af april 1890. tilbage
[5] kommet til Penge: HP havde netop (22.2.1890 bringer Politiken en notits herom) fået det Anckerske Rejselegat for hvilket han senere på året rejste til Berlin. tilbage
[6] Der kan rejses tvivl om der skal stå 15 eller 18, men en sammenligning med skrevne tal fra de øvrige Brandes-breve kommer ud til fordel for 15. Jf. det citerede brev til Geijerstan tilbage
[7] Mathäusgade = Matthæusgade tilbage