Edvard Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra København. 18. november 1874

Rydbergs Afhandlinger

DET NITTENDE AARHUNDREDE

København, den 18 November 1874

Hr. Cand. phil. O. Borchsenius.

Jeg vil meget gerne have den første af Hr. Rydbergs Artikler tiltrods for at den dog maaske vil komme en Fjortendagstid før i Sverig end her. Jeg udbeder mig blot, at der ved Artiklen i "Svensk Tidsskr." maa blive bemærket, at Oversættelsesretten for Danmark tilhører "Det nitt. Aarh.", tilstaaet dette af Forfatteren. Jeg haaber ikke, at der kan være Noget til Hinder for, at Hr. Rydberg opfylder denne Betingelse.

Efter Deres Brev skriver Hr. Rydberg: "Den första art. kan jag sända er i de sista dagarne af December." Dette er vel en Fejlskrift (af Dem eller ham) for November, thi ellers er det mig umuligt 2 at forstaa det Øvrige f. Eks., hvorledes Artiklen skulde kunne være trykt til i Januar.

Hvad de to sidste Afhandlinger angaar, saa, kan blot Tiden for deres Offentliggørelse i Sverig og her stemme overens, skulle de sikkert være ligesaa velkomne som den første.

Naar De har modtaget Hr. Rydbergs Manuskript, vilde De tjene mig ved at give mig et Skøn over, hvormegen Plads det omtrent vilde indtage i "Det nitt. Aarh."

Deres ærbødige
Edvard Brandes.