Edvard Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra København. 30. oktober 1874

haaber De vil blive Medarbejder

DET NITTENDE AARHUNDREDE

København, den 30 Oktober 1874

Hr. Cand. phil. O. Borchsenius.

Idet jeg takker Dem for Deres Brev og det deri indeholdte Tilbud, beder jeg Dem undskylde, at jeg maaske har ladet Dem vente temmelig længe paa Svar; men jeg vilde først høre min Broders Mening desangaaende, og da han er i Berlin, tog det nogen Tid.

Den Artikel1, De tilbyder os, vilde, da vort Decemberhæfte alt er optaget, ikke kunde finde Plads i "Det nitt. Aarh." før tidligst Januar, og da den paa Grund af sin Størrelse maatte deles, vilde den altsaa først kunde sluttes en Maaned senere. Nu skriver De, at den 2 udkommer som Bog i Stockholm til Julen, saa De vil selv indse, at her ikke kan blive Tale om nogen Udgivelse paa samme Tid. Men selv om saa var, kunde denne Artikel dog ikke siges at opfylde de Betingelser, der vilde gøre det mulig at betragte den som Originalmanuskript, da den jo, som De angiver, allerede har været trykt som Feuilleton i en svensk Avis. Forf. kan da ingenlunde her med Rette paastaa, at han overgiver os sit egentlige Manuskript, og vi have ikke den mindste Sikkerhed for, at ikke alle og enhver oversætte og udgive√ hans Arbejde før vi.

Det gør os imidlertid meget ondt, at vi ikke kunde gaa ind paa Deres Tilbud i dette Tilfælde, da vi vilde sætte megen Pris paa at have Hr. Rydbergs Bidrag i Tidsskr. Med største Glæde erklære vi os derfor villige 3 til at optage de Artikler, han i Fremtiden√ vilde tilstille os – det er en Selvfølge, alene i Deres Oversættelse. Vi ere da istand til at betale Forfatteren et Honorar af 15 Daler Arket og Oversætteren ligesaameget. Jeg maa imidlertid gøre Dem opmærksom paa, at saadanne eventuelle Bidrag maa være nogenlunde affattede efter Tidsskr.s Omfang; som Norm for den enkelte Artikel ønskede vi 1 à 1½ Ark.

Idet jeg da haaber, at De i Fremtiden vil blive Medarbejder af "Det nitt. Aarh." baade med Originalbidrag og ved Oversættelser, skal jeg sluttelig takke Dem for Deres gode Ønsker for vort Foretagende.

Deres ærbødige
Edvard Brandes.

 
[1] Artikel: Viktor Rydberg: "Roms Kejsere i Marmor", oversat af Borchsenius. tilbage