Hjalmar Bergstrøm til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holte. 29. december 1911

første Akt af "Lille Rødhætte"

Holte 29/12 11

Kære Hr. Pontoppidan!

Hjertelig Tak for det venlige Brev1, hvormed De glædede os for et Par Maaneder siden. Ikke mindst var Herdis meget vigtig af det!

Vi befinder os rigtig vel i Holte, vi synes, vi har ikke haft saa hyggeligt et Hjem før – og alligevel kan jeg med en vis Misundelse tænke paa Dem, der lever i Udlandet, 2 hvor Fædrelandets dvaske Udseende ikke er det første, der møder en, naar man slaar Øjnene op i Avisen om Morgenen. "Politiken" svælgede indtil for et Par Dage siden i en Blanding af Reklame og Julegodgørenhed, der var til at faa Kvalme af. Det kulminerede Juleeftermiddag i en Fattigbespisning, som der stod en fæl Os af: Salmesang, Frikadeller med Kartofler, Ouverturen til "Elverhøj" – de fattige hulkede af Sindsbevægelse. Lidt 3 Fornøjelse har vi altsaa haft, men ellers maa jeg sige – aandeligt Liv spores ikke. Gud ved, om vi var glade nok for Estrup, da vi havde ham? Hvor faar vi en Forarger fra i stor Stil? Bülowforargelsen2 duer ikke rigtig. Motiverne til den er saa plumrede, og Muus egner sig jo paa Grund af sin Fortid ikke rigtig til Martyr. Eller har vi tabt Evnen til at forarges – og dør af Tolerance? Man har ikke mer noget at tale om i Selskab – man 4 spiller Bridge. Jeg tror, jeg solgte mit Fædreland for, hvad det er værd – hvis jeg da for den Pris kunde leve Resten af mit Liv som poeta emeritus i Rom. Naa, men dette er paa Veje til at blive Hjertesuk i Stedet for hvad det skulde være – Julehilsen og Nytaarsønsker til Dem og Deres Frue!

Jeg har skrevet en første Akt af "Lille Rødhætte"3 og fortsætter i det nye Aar. Jeg haaber at blive færdig med 5 Stykket i denne Sæson og haaber saa paa, at næste Sæson maa stille sig bedre end denne, hvor Teaterbesøget har været ualmindelig trægt over hele Linien. Jeg skriver ogsaa paa noget af mig selv, det bliver dramatisk i Formen, men vistnok ikke til at spille, maaske heller ikke til at læse – men det er i alt Fald noget, jeg synes, jeg trænger til at blive forløst med, saa maa det jo iøvrigt faa den Skæbne, det vil.

6 Nu haaber vi, at Wiesbadeneropholdet maa bekomme Dem vel, saa vi snart faar Dem helt rask tilbage og kan komme ud et Sted og besøge Dem igen – De og Deres Frue har altid taget saa elskværdigt imod os.

Med de venligste Hilsener til Dem begge fra Herdis og

Deres hengivne
Hjalmar Bergstrøm.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Bülowforargelsen: justitsminister Bülow foretog i november 1911 en overilet afskedigelse af sundhedsstyrelsens chef, dr. Muus, som gav anledning til en lang forespørgselsdebat i Folketinget. Sagen startede da redaktør Reventlow, Lolland-Falsters Stiftstidende, beskyldte Muus for at holde hånden over en læge, som redaktøren mente var alkoholiker. tilbage
[3] Lille Rødhætte: Måske går idéen til dramatiseringen af den lille roman tilbage til Axel Lundegårds forslag i brev af 9.11.1902. tilbage