Sophus Bauditz til Henrik Pontoppidan
7. januar 1915

jeg kan ikke hjælpe

7–1–15.

Kjære Henrik Pontoppian!

Det glædede mig meget at faae det lange Brev fra Dem, men det bedrøvede mig endnu mere at faae Bekræftelse paa, hvad jeg nok haver hørt, at Deres Hustru er meget syg. Hils hende meget fra mig, og tak hende for al Venlighed i gode, gamle Dage!

M.H.t. Cand. Jeppesen gjør det mig ogsaa ondt, 2 at jeg med min bedste Villie ikke kan hjælpe. De skriver (og Peter Nansen har gjentaget det Samme) at det jo gjælder om at skaffe Vedkommende en fast Stilling med en sikker aarlig Indtægt. Men nu er det desværre saaledes, at den eneste Vej til at komme ind ved Kbhs Kommuneskole er at begynde som Vikar. En Vikar lever (i et Par Aar) af tilfældigt Arbeide og kan ikke i den Tid regne med større Aarsindtægt end c. 600 Kroner. Hele Institutionen er jo ogsaa 3 beregnet paa ganske unge Mennesker. Men Jeppesen vilde heller næppe kunne føle sig blot nogenlunde tilfreds ved at undervise i Kommuneskolen, naar han kommer fra Gymnasieundervisning og kun kjender den. Han maa jo langt hellere se at komme ind ved en af de "forenede" kjøbenhavnske Latinskoler.

– Til Lykke med den udmærkede 3die Del1! Den har De da havt Fornøielse af!

Alt Godt i 1915!

4 Østergaard2 var hos mig igaar Aftes.

Deres altid hengivne
Sophus Bauditz

 
[1] 3die Del: Toldere og Syndere – 3. del af De Dødes Rige. tilbage
[2] Østergaard: professor Vilhelm Østergaard. tilbage