Tilskueren

Månedsskrift for litteratur, kunst, samfund og videnskab, grundlagt 1884 af Niels Neergaard i en slags forlængelse af brdr. Brandes' tidsskrift Det Nittende Aarhundrede (1875-77).

1. nummer af bladet udkom 1. januar 1884 hvis annoncetekst begyndte:

"Tilskueren"s Redaktion vil stræbe efter at byde sine Læsere et godt og afvexlende æsthetisk Stof, Noveller, Skizzer, Digte, Smaadramaer o.s.v., og Tidsskriftet har allerede sikret sig Løfter om Bidrag af denne Art fra forskjellige af vore mest ansete Forfattere.

Men ved Siden heraf vil Redaktionen lægge stærk Vægt paa at sætte Læserne i Stand til at følge med den moderne Videnskabs Fremskridt paa alle Omraader, hvor de frembyde Interesse for en større Kreds, saaledes paa Historiens, Literaturhistoriens, Kunsthistoriens, Økonomiens, Naturvidenskabens og mange andre fremtrædende Områder.

Bladet kostede 12 kr. om året for 12 numre af 75 sider.

Neergaard redigerede bladet til og med årgangen 1892. 1893-1900 redigeredes det af Martinus Galschiøt og 1901-08 af Valdemar Vedel. Senere var Poul Levin (1910-29) og Axel Garde (1930-39) blandt redaktørerne.

Henrik Pontoppidan leverede en række bidrag, fiktive såvel som debatindlæg, under alle de nævnte redaktører – søg på "Tilskueren" i artikel- og fiktionsoversigten.