Skjerbæk Arkivet

Ved en testamentarisk gave efterlod Esther Skjerbæk i 2002 sit og Thorkild Skjerbæks arkiv til Pontoppidan Selskabet og Center for Lingvistik ved Aalborg Universitet i forening. Arkivet bestod af

  1. De kartoteker ægteparret opbyggede før de begyndte at overføre dele af dem til edb.
  2. De oprindelige, sammenhængende databaser som Thorkild Skjerbæk efterlod dem ved sin død. Siden arbejdede Esther Skjerbæk videre med brevbasen som i sin endelig form er overdraget til Det Kongelige Bibliotek.
  3. De mange tusind fotokopier af primære såvel som sekundære tekster: brevene, Pontoppidans journalistik, de efterladte manuskripter, samtidige anmeldelser, artikler om forfatterskabet og om enkelte værker etc. Skjerbæks lagde megen vægt på fuldstændighed, og forskere vil i fremtiden kunne finde næsten alt sagen vedrørende i arkivet.
  4. Omkring 100 bind indkøbt af ægteparret for bevilgede midler fra Statens Humanistiske Forskningsråd.
  5. Pontoppidan Selskabet købte desuden dele af den øvrige bogsamling, først og fremmest de eksemplarer af Pontoppidans værker hvori Thorkild Skjerbæk foretog sine annoteringer under sammenholdelse af de forskellige udgaver. Også de udenlandske oversættelser vil være et stort aktiv for Pontoppidan netstedets opbygning af udenlandske versioner. Dertil kommer næsten fuldstændige forfatterskaber som Axel Lundegårds og Hans E. Kincks, H.P.E. Hansens og Niels Jeppesens, forfattere med hvem Pontoppidan stod i tæt brevforbindelse. Endelig en del faglitteratur med specielt henblik på studiet af Pontoppidan.

Arkivet (del 1-3) og de bøger der stod i Esther Skjerbæks lejlighed i Hobro, blev flyttet til Aalborg og opstillet i eget lokale. En registrering blev påbegyndt, men aldrig afsluttet, og det var ikke muligt for centret at rejse midler til det videre arbejde. Derfor blev arkivet efter gensidig aftale mellem centret og Pontoppidan Selskabet i 2006 overdraget til Syddansk Universitetsblibliotek, der desuden afkøbte Pontoppidan Selskabet gruppe (5). I september 2007 kom gruppe 1-4 til Odense, siden efterfulgt af gruppe 5. Interesserede brugere kan henvende sig til Flemming Behrendt der sammen med Henrik Loft løbende låner af arkivet til forskningsbrug.

Hele dette store materiale var grundlaget for den Pontoppidan Bibliografi, Henrik Pontoppidans forfatterskab, der i maj 2006 udkom i bibliotekar René Herrings fuldstændiggørende og perfektionerende bearbejdelse.