Henrik Pontoppidan til P.Fr. Rist
Sendt fra Hillerød. 13. februar 1907

en stor Overraskelse

Frederiksborg.
13d Febr. 1907.

Kære Hr. Oberst Rist!

Jeg er bleven underrettet om den Henvendelse1, De i Forening med Professorerne Borchsenius2 og Bauditz3 har rettet til Kultusministeren4 om en Forhøjelse af min såkaldte Digtergage. Jeg har de allerbedste Grunde til at være meget glad for Udsigten til at få min Fremtid bedre betrygget økonomisk, og jeg beder Dem modtage min varmeste Tak for den elskværdige og for mig så ærefulde Interesse, De her har vist mig. Jeg er i det hele dybt rørt over de mange Venskabsbeviser, jeg i denne Tid har modtaget i Anledning af mit Forfatterjubilæum. Jeg vidste jo nok, at jeg efterhånden havde erhvervet mig en Del Læsere; 2 men det har været mig en stor Overraskelse, at jeg desuden har vundet mig så mange personlige Venner og Velyndere, endog blandt vore ypperste Mænd. Nogen større Opmuntring kunde jeg ikke få.

Med min hjerteligste Hilsen

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Henvendelse: Rist, Borchsenius og Bauditz havde 28.11.1906 med 25 års forfatterjubilæet som begrundelse ansøgt kultusmininisteren om at forhøje HPs finanslovsbevilling. Året efter blev beløbet sat op fra 1000 til 1500 kr. En fornyet henvendelse i okt. 1907 om forhøjelse til 2000 kr, blev ikke fulgt (Bay og Bredsdorffs note). tilbage
[2] Borchsenius: Otto Borchsenius der aldrig fik embedseksamen eller underviste på universitetet, blev i 1910 titulær professor. tilbage
[3] Bauditz: forfatteren Sophus Bauditz (1850-1915), titulær professor fra 1899. tilbage
[4] Kultusministeren: Enevold Sørensen (1850-1920), kultusminister i tre venstreregeringer 1905-09. tilbage