Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Via Gregoriana 54, Rom, Italien. 28. december 1892

glad – og en Smule stolt

28d Decb 92. Adr. Sig. Lugarini.
Via Gregoriana 54.
Roma.

Kære Hr. Philipsen!

Tak for Deres Brev1 af 25de. Det har i høj Grad forbavset mig, at "D. f. L" har fundet en sådan Afsætning, at der endog kan være Tale om et nyt Oplag. Men det kommer mig ret tilpas; jeg må nemlig om ikke lang Tid bede Dem om nogle Penge, da jeg snart har nået Bunden på min Rejsekasse. Men derom skal jeg skrive en anden Gang.

Dersom De virkelig skulde finde det nødvendigt at oplægge "D. f. L." påny, er det bedst, at jeg får et heftet Expl herned, så at jeg kan gennemse det; om nogle større Rettelser vil der ikke blive Tale; blot et Ord hist og her; men Korrekturerne vil jeg nødigt have herned; dels fordi jeg muligvis rejser temmelig langt bort i den en nærmeste Fremtid, i hvert Fald ikke for noget fast Opholdssted; dels fordi jeg gærne vil have mine Tanker helt bort fra et Emne, som de længe nok har beskæftiget sig 2 med. Men Holst vil vist nok gøre mig den Tjeneste at besørge Korrekturerne.

De skriver i Deres Brev "idet jeg iøvrigt afventer Deres Svar på de forskellige i mit sidste Brev berørte Ting"; – og disse Ord har bragt mig på den Tanke, at det Brev, De her hentyder til, er gået tabt under Vejs (det er sket med flere Breve til og fra mig, har jeg mærket). Jeg har undersøgt Deres de sidste Breve, jeg har modtaget fra Dem (det sidste er fra 2de Decb) og ikke deri fundet Spørgsmål til Besvarelse, der ikke er besvarede. De spørger mig deri√ om, hvorhen jeg vil have mine Friexpl, tilsendte; men at De har modtaget mit Svar herpå, véd jeg deraf, at f. Ex. Esmann har modtaget sit Friexpl – og jeg har i så Henseende kun at takke Dem for den venlige Besørgelse. Endvidere skriver De i dette Brev fra 2d Dcb. at De vil tilsende mig et Par Honorarkvitteringer til Udfyldelse, – og disse Honorarkvitteringer, hvoraf hvorefter jeg altså vil have den store Sum af 184 Kr. tilgode hos Dem – skal jeg naturligvis udfylde, såsnart jeg modtager dem, … men jeg har min Anelse om, at det er disse Kvitteringer, der er gået tabt.

Nu blot mange Hilsner og gode Ønsker 3 til Dem og Deres Broder for det kommende År og min bedste Tak for den Venlighed, De har udvist mod mig i det forløbne. Jeg er glad – og en Smule stolt – over, at de Forventninger, De i sin Tid gjorde Dem om min "store Bog", ikke helt er blevenblevet skuffede, og jeg håber på et godt Samarbejde også i Fremtiden, om end måske (nødvendigvis) med en Smule Afbrydelse. Det er Hegels Skygge, der her viser sig for mig√ over Bordkanten; – men herom som sagt en anden Gang.

Deres hengivne
H Pontoppidan.

Jeg kommer til at tænke på, at jeg vist bliver nødt til at bede Dem om at sende mig de 184 Kr (minus hvad jeg skylder Dem) herned strax, – helst i en Anvisning lydende på italienske Lirer. Vil De have den Ulejlighed?

[På brevets tomme side 4 står nogle udregninger med blyant, formentlig Philipsens. Først 184 kr. minus 35,21 kr. (HPs gæld til Philipsen) = 148,79 kr. Dernæst omregning af dette beløb (kurs 73 kr. for 100 lire) til 203,85 lire.]

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage