Henrik Pontoppidan til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
Sendt fra Fredensborg. 3. marts 1895

Arbejderbefolkning på nært Hold

Til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
København.

[højre spalte:]
Ansøgning1 fra Forfatter Henrik Pontoppidan om Rejseunderstøttelse.

[venstre spalte:]
Undertegnede Forfatter Henrik Pontoppidan tillader sig herved at ansøge Ministeriet om at måtte komme i Betragtning ved Uddelingen af den på Finanslovforslaget 1895-96 til Rejseunderstøttelser foreslåede Sum for at sættes i Stand til i literært Øjemed at besøge de mellemeuropæiske Storbyer, navnlig Fabriksbyerne, og iagttage√ disses Arbejderbefolkning og Arbejderbevægelser på nært Hold.

Idet jeg håber at måtte henvise til den af mig sidste Sommer ifølge Ministeriets Cirkulære indsendte Ansøgning, skal jeg blot tilføje, 1) at jeg siden da har udgivet to Småskrifter, nemlig "Nattevagt" og "Den gamle Adam", – 2) at jeg ingensinde før har modtaget en sådan Rejseunderstøttelse (når undtages Ancherske Rejsestipendium 1890), samt 3) at jeg særlig i År har Trang og Evne til nye Studier, idet jeg netop lægger den sidste Hånd på et Arbejde, der danner Afslutningen på et større Værk, der i flere År har beskæftiget mig, nemlig det Forsøg til et Tidsbillede, hvoraf de to første Dele ("Muld" og "Det forjættede Land") allerede er udkomne.

Fredensborg, d. 3die Marts 1895.
I Ærbødighed
Henrik Pontoppidan
 
[1] Ansøgning: Dette er den første bevarede af Pontoppidans mange ansøgninger til kultusministeriet om studie- og rejselegat. Ansøgningen blev ikke imødekommet, ejheller nogen af de følgende ansøgninger indsendt regelmæssigt indtil marts 1900. Herefter synes Pontoppidan at have opgivet at ansøge om rejselegater fra kultusministeriet. (Bay og Bredsdorffs note). tilbage