Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
10. februar 1925

Angrebene på Deres Bog

10de Febr. 25.

Kære Niels Jeppesen!

Det glædede mig meget at se, at Angrebene på Deres Bog1 om vor Nutidsdigtning ikke havde afholdt Dem fra at fortsætte Deres kritiske Virksomhed; og det morede mig, at De – ligesom Rich. Gandrup – har fået Talefrihed i en af vore ærværdige gamle Stiftstidender2, der åbenbart er ved at blive Tilflugtssteder for Intelligensens Hjemløse. Der er for Tiden så mange Umyndige, der puster sig op til Dommere over Literatur og Kunst. Det vilde være rart, om et Par Stykker af dem blev 2 taget i Ørene og sat på Plads. Til disse Mindreårige regner jeg Joh. Buchholz efter hans sidste Bravader, skønt jeg må indrømme, at hans Modstander (Fru Lis Jacobsen) havde givet sig fristende Blottelser i den første af sine to Artikler.

For Deres Omtale af mine "Romaner og Fortællinger" har jeg al Grund til at være Dem taknemlig, – så meget mere som den Subskriptionsudgave, hvorfor Gyldendal nu reklamerer, slet ikke er ny og også langtfra indeholder min hele Produktion. Af Novellerne mangler endda nogle af mine ejendommeligste. Men Forlaget rydder for Tiden op i sine Lagre for at skaffe Plads – og Penge.

Jeg nævnede før Rich. Gandrup. Til min Overraskelse hørte jeg, at også 3 han havde angrebet Deres Bog. Jeg havde en Gang i Januar et Par Linjer fra ham, hvori han anmeldte sit snarlige Besøg. Jeg har dog√ endnu ikke set noget til ham; men når han kommer, skal det interessere mig at høre hans Indvendinger. Som Literaturkritiker sætter jeg ham iøvrigt ikke højt. Han er mig for doktrinær.

Jeg har i den sidste Tid været mindre rask; derfor ligger her nu så mange ubesvarede Breve og venter på mig. Tilgiv mig da disse forfløjne Linjer, som må gælde for et Brev, indtil jeg får Stunder til at skrive lidt fornuftigt3.

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: Omkring Nutidsdigtningen, 1924. tilbage
[2] Stiftstidender: Viborg Stiftstidende. tilbage
[3] NJ svarede 11.2.1925: "[…] takker for to Breve, Julebrevet og det sidste – føler mig selvfølgelig ikke krænket, fordi De ikke vilde tage Hr. Bro i Ørene […] vejleder en Gang om Ugen Stiftstidendes Læsere […] Nexø har en Gang prøvet vor gamle Stiftstidendes Aandsfrihed i Modsætning til Venstrebladenes […] Deres Bøger læses flittigt af vore Gymnasieelever; vi har hvert Værk i flere Eksemplarer […] Hvad bliver det til med Deres Erindringer paa "Litterært Forlag". Fra samme Forlag modtog jeg kort før Jul Rørdams "Taktløs Tale" [Vald. Rørdam: Taktløs Tale paa Prosa og Vers, Litterært Forlag, 1924] med en Postopkrævning paa 6 Kr., […] Jeg syntes, den Forretningsgang er lidt for smart og paagaaende, da jeg ikke havde bestilt Værket. Deres Bog stod ikke nærmere omtalt i Oversigten over Forlagets Arbejder." Om "Litterært Forlag" se breve fra Maria Behrens til Pontoppidan, f.eks. 3.11.1924. tilbage