Maria Behrens til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Bredgade 66c. 3. november 1924

et hvilket som helst nyt Mnskpt.

[trykt brevhoved:] Litterært Forlag
Bredgade Nr. 66 c. Tlf. Central 9783
København K., 3. Nov. 1924.

Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan!

Naar jeg ikke har plaget Dem med nogen videre Anmodninger siden jeg modtog Deres Brev af 20. ds.1, er det, fordi De i Deres Brev så udtrykkeligt udtalte Ønsket om at stille Sagen i Bero indtil videre, og naar jeg nu alligevel skriver i Dag, skønt jeg helst vilde have ventet, indtil Valdemar Rørdams Bog om få Dage er færdig, og jeg kunde tilsende Dem dette Bevis på, hvor smukt og godt Forlaget arbejder med Udstyrelsen af de Bøger, Forfatterne betror det, – så er Sagen den, at Middagsbladet "B.T." i Dag bragte en Notits om, "at Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan skriver på sine Erindringer, der vil udkomme på Gyldendal." Naturligvis er det ikke min Hensigt at fornærme Dem, Hr. Pontoppidan, med at nære ringeste Tvivl om Deres Ord om, at De har stillet Sagen i Bero indtil videre. Men siden jeg i Sommer, da jeg havde deres Løfte – og jeg så fast og bestemt stolede på, at Udbetalingen af de 6000 Kr., som var Halvdelen af Deres Honorar, vilde gå i Orden, – lod trykke de Cirkulærer, hvori 2 Deres Navn var nævnt blandt de øvrige Forfatteres, siden da har jeg været så omhyggelig for ikke at nævne Dem som "Reklame" for Forlaget, at jeg oven i Købet har afvist alle Tilbud om at få Forlagets Virksomhed nævnt i Bladene. Da De i Deres sidste Brev beklagede, at De ikke havde fået dette Cirkulære at se, så jeg efter i Udsendelseslisten, og deri staar, at Cirkulæret er sendt til Deres Adresse i Kbhn. d. 2. Juli, det må altså være bortkommet for Postvæsenet. Nej. Hr. Pontoppidan – jeg har sandelig i al denne Tid, medens Usikkerheden var, været meget forsigtig – og især efter 1. Septbr., da det for anden Gang var mislykkedes for mig at få alle de 6000 Kr. samlet. Men glem ikke, at jeg stadig havde Håbet, som jeg endnu har det, fordi De selv har stillet Sagen i Bero.

Imidlertid – rent bortset fra Notitsen i "B.T.", der jo må være forkert, så går Forlaget nu så godt og hele vor Basis er nu så sund, at jeg endnu engang kan gentage mit Tilbud: – Jeg vil for Dem eller for Den, De måtte sende, lægge alt frem – især vore Abonnentlister, der viser, at vi ikke alene har de 4600 Abonnenter, som vi havde fra i Sommer – men, at ca. 2000 af dem har dannet Læsekredse på hver 8 Medlemmer, hvilket udgør ialt ca. 16000 Læsekredsmedlemmer. De fleste af disse er Mennesker, som aldrig før har købt en god, ny Bog; det er friske, nye Læsere, som en Forfatter må være glad for. Disse Læsekredse er blevet til på den Måde, at Præster, Lærere. Landmænd og enkelte Læger, der selv havde tegnet personligt Abonnement, har samlet Kredsene om sig; nogle er selv 3 trådt tilbage for at give Tjenestefolk, Kontorfolk, Butiksfolk og Arbejdere Anledning til at være med, andre deler Abonnementet med de 7 andre igen. Det er en sund og god Kulturbevægelse – og jeg har netop nu været ude og holde Foredrag i Læsekredsene ude i Landet og har mødt en Interesse og Videlyst, som jeg slet ikke troede var til. De resterende 400 Abonnenter kan vi tegne naar som helst enkeltvis, men vi venter stadig på Læsekredsene, der er under Dannelse – de nye. Litterært Forlag gør Gavn, og det vil det blive ved med, hvis Modstanderne ikke faar Vind i Sejlene.

Det kan i Øjeblikket kun ske, hvis De, Hr. Pontoppidan, gaar fra os. Forlaget er nyt, og de andre vil bruge alle Midler til at slaa os ned. og jeg kan intet andet gøre end at forklare Abonnenterne Sagen, som den er, med den Fejl, jeg har begaaet overfor Dem, Hr. Pontoppidan. Men det vil gå ud over Forlaget.

Jeg kan betale 6000 Kr. nu og 6000 Kr. ved Aflevering af Manuskriptet, eller 3000 Kr. nu og 3000 Kr. hver 3. Måned. Selvfølgelig vil Forlaget bedst være tjent med at få "Mindebogen," men som Sagerne staar vil et hvilket som helst nyt Mnskpt. fra Dem gøre det samme, blot vi faar det. Jeg vilde helst ikke have plaget Dem nu igen, og det er ingen Undskyldning, at jeg siger, at denne Notits i "B.T." fremkalder mit Brev, skønt det er slemt for mig, at jeg ikke kan svare, når Folk ringer mig op og spørger. Ingen forstår jo det Svar, at Sagen er stillet i Bero, når "B.T." udtrykker sig så bestemt. Men jeg beder Dem tænke over, om De ikke nu vil lade 4 Forlaget undersøge og så måske modtage Tilbudet enten så det gælder "Mindebogen" eller så det gælder et andet Mnskpt. Jeg vil være meget taknemmelig for et Par Linjer fra Dem.

Med Højagtelse
Deres ærbødige og hengivne
Maria Behrens.

 
[1] 20. ds.: læs: 20. f.M., altså 20.10.1924. Brevet kendes, i lighed med de øvrige breve fra Pontoppidan, ikke. tilbage