Maria Behrens til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Bredgade 66c. 23. marts 1925

kan når som helst udbetale de 6000 kr.

[trykt brevhoved:] Litterært Forlag
Bredgade Nr. 66 c. Tlf. Central 9783
København K., 23/3 1925.

Forfatteren, Hr. Henrik Pontoppidan!

Efter disse Maaneders Kamp imod Vanskelighederne staar jeg nu endelig for så vidt med fast Grund under Fødderne, at jeg kan begynde at tænke på Fremtiden og dermed også på at bede Dem om muligvis at genoptage Forhandlingerne om Mindebogen eller en anden Bog fra Deres Haand.

Forholdet er det, at Litterært Forlag efter at have mistet lidt over 2000 Abonnenter, som viste sig at være tegnet på falsk Maade af den Mand, jeg stolede mest på, nu staar med lidt over 3200 Abonnenter, som har vist sig trofaste, trods alle Vanskeligheder. Vi har endvidere til Folkebiblioteker afsat ca. 900 Abonnements, og da vi, for at 2 undgaa al Chikane fra Boghandlernes Side, har givet disse Adgang til at tegne Abonnement til deres Kunder, er vi saaledes godt på Veje til at naa de 5000.

I næste Maaned bliver Karin Michaëlis Bog udsendt, og derefter skulde alt foregaa planmæssigt, således, at der udkommer en ny Bog hver 3. Måned.

Jeg kan som første Betingelse for, at De overhovedet kan besvare min Anmodning om Forhandling, meddele Dem, at jeg naar som helst kan udbetale de 6000 Kr., der var Halvdelen af det aftalte Honorar, og at jeg hos min Sagfører, Overretssagfører Dahlerup1, kan deponere Sikkerhed for, at anden Halvdel af Honoraret bliver betalt den Dag, Manuskriptet er færdigt, hvad enten det bliver 1. Novbr. d.A. eller før eller senere.

Dette, forsåvidt Mindebogen er det Manuskript, som De, Hr. Pontoppidan, kunde tænke Dem at overlade Forlaget. Jeg siger til nu, da jeg har Sikkerhed for, at 3 Forlaget kan eksistere, og da jeg er i Stand til at præstere den fornødne Udbetaling, og jeg vil naturligvis være Dem meget taknemmelig for et Svar, så snart det er Dem muligt.

Der er en anden Sag, jeg gærne vilde have Lov at lægge frem for Dem, men da jeg jo ikke ved, om Deres Helbred tillader længere Udviklinger, vil jeg i hvert Fald afvente Deres nærmere Svar på dette angaaende Bogen. Jeg er beredt til for Dem selv eller en Repræsentant for Dem at fremlægge alt Materiale til Belysning af Forlagets økonomiske Stilling, og som sagt – naar som helst De måtte ønske Udbetalingen af de 6000 Kr. er jeg beredt dertil.

Med venlig Hilsen
Deres ærbødige og hengivne
Maria Behrens

 
[1] Dahlerup: formentlig Ludvig William Frederik Dahlerup (1866- ), overretssagfører i København siden 1919. Maria Behrens kan have kendt ham fra sin tid i Kerteminde, hvor han var by- og herredsfuldmægtig 1896-1916. tilbage