Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Havreholm. 3. september 1886

Forøgelse af Familjen

[påtegnet:] Besv. 9/9 86. 280
Havreholm
pr. Esrom
Den 3de Sept. 86.

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Med megen Tak for Deres venlige Brev, tillader jeg mig hermed at sende Dem de første c. 3 Ark af "Mimoser". Ifald det vinder Justitsrådens Bifald, vilde jeg dog foreslå, at Trykningen – af Forsigtighedshensyn – ikke påbegyndes, før jeg om nogle Dage kan sende Dem atter nogle Ark, for nemlig ikke at risikere, at den begyndte Trykning må afbrydes. Mine fordums Synder anbefaler jo Forsigtighed i denne Retning!

Selv kan jeg stadig ikke komme til Byen, da vi nemlig er i det heldige Tilfælde med det første at kunne vente en Forøgelse af Familjen, lidt tidligere – synes det – end vi oprindelig havde tænkt; og da min Hustru netop 2 for Tiden ikke er ganske vel, har jeg ikke rigtig Mod til at tage herhjemme fra.

Men for det Tilfælde, at Justitsråden – imod Forventning – finder det tilrådeligt at begynde Trykningen øjeblikkelig, skal jeg tillade mig strax her at fremsætte et Par Bemærkninger desangående. Efter min nøjagtige Beregning vil Bogen blive c. 15 Ark, når den trykkes med samme Linjeantal og i det hele på samme Måde som "Ung Elskov". Større måtte den også nødig blive, og jeg vilde derfor gjerne, at Kapitlerne – som i "Ung Elskov" – ikke skulde√ kræve ny Side, da den√ i modsat Fald – på Grund af de mange Kapitler – unødig vil fordyres et Ark i det mindste. Denne Besparelse kunde da måske passende anvendes til et Titelblad. Jeg véd vel, at Justitsråden har tænkt at benytte Titelbladet fra "Ung Elskov" til samtlige, eventuelle Bind af mine "Små Romaner". Men i forhåndenværende Tilfælde passer rigtignok dette omtrent så slet som muligt, da der i hele Fortællingen næppe et eneste Sted forekommer et almindeligt 3 Hus, end sige en Hytte. Jeg har derfor – blot som et Forslag – taget mig den Frihed at medsende et Billede, hvorefter et passende Titelblad kunde gjøres. Jeg har selv et Par Gange forsøgt mig dermed, men har måttet opgive det. Naturligvis skulde Figurerne (de levende)√ på Billedet borttages og mulig Hovedbygningens Facade (med "fladt Tag, Stenvaser langs Gesimsen og en stor, halvcirkelformet Stentrappe på Midten") antydes helt tilbage for at give Alléen fornøden Dybde. Tegnet i Måneskin, med stærkt Lys over Marmortrappen vilde især være glimrende.

Jeg overlader nu imidlertid alt til Justitsrådens Skjøn, og beder Dem i alle Fald at undskylde denne lange Epistel.

Med den hjærteligste Hilsen

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan.