Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Havreholm. 20. august 1886

mit store Håb

[påtegnet:] 277
Havreholm
pr. Esrom
Den 20de Avg. 86.

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

En uventet Begivenhed forhindrer mig fra at komme til Kjbhvn i denne Uge, således som det havde været min Hensigt, og jeg tillader mig derfor skriftlig at henvende mig til Dem angående det, jeg havde på Hjærtet i Anledning af mine nye Bøgers Trykning. – Jeg er i Færd med mine "Bondelivs"-Skildringer", men endnu ikke færdig med dem, hvorfor jeg vilde henstille til Justitsråden, om det af den Grund ikke var bedst at begynde Trykningen af "Mimoser" strax og alligevel at lade den udkomme før "Bondeliv", altså så snart som muligt. Ifald De samtykker heri, vilde jeg gjerne bede om at måtte få Manuskriptet herud, for at jeg endnu en Gang kan efterse det, før det kommer til Trykkeriet, og allerhelst have Lov til at indsende det til Trykkeriet efterhaanden som det bliver gjennemset. "Mimoser" er 2 mit "store Håb", så jeg vilde gjerne have det frem for Publikum i så ren en Stand som mulig.

I Håb om Justitsrådens gunstige Svar og med venlig Hilsen

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan.