Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Jernbanehotellet. 24. oktober 1884

vil gavne Bogens Salg

[påtegnet:] 257
Jernbanehotellet.
Fredag. [24.10.1884]

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Jeg tillader mig at henvende mig til Dem for at udvirke Deres Billigelse til, at det første Kapitel af "Mimoser" bliver trykt i det næste Nummer af "Hjemme og Ude"1, hvis Redaktion i denne Anledning i Dag har henvendt sig til mig.

De véd, Hr. Justitsråd, hvor gjærne jeg for min Del vil komme det nævnte Blad i Møde, og jeg tror på den anden Side kun, det vil gavne Bogens Salg, om et større Publikum strax får et lille Indblik i dens Indhold.

Jeg tilstiller Dem denne anmodning skriftlig, da jeg ikke altid er sikker på at træffe dem, og det haster med Svaret. Ifald De indvilliger, må Trykningen (eller rettere Sætningen) nemlig strax begynde. Dersom det er mig muligt i Morgen Formiddag, vil jeg tillade mig at√ søge Hr.Justitsråden – ellers beder jeg venligst om to Ord desangående.

Med mine bedste Hilsner og Tak for sidst.

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Hjemme og Ude: Den tekst, "Introduktion", der stod trykt i bladet 2.11., og dèr er betegnet som "1st Kapitel af en Novelle", findes der kun spor af i den endelige bogtekst fra 1886, s. tilbage