Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Snekkersten. 27. juni 1917

Trods dens mørke Tone

Snekkersten
27.6.17.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg har med Interesse og Udbytte læst Deres Redegørelse og takker for den venlige Tilsendelse. At Udmeldelsen1 af Boghandlerforeningen var bleven en Nødvendighed, forstår jeg udmærket. Jeg har altid fundet Ordningen af Forholdet mellem Forlægger og Forsælger ganske urimeligt. Den første tager hele Risikoen, den anden (i mange Tilfælde) hele Fortjenesten.

Derimod er jeg ganske uenig med 2 Dem i den Betragtning, at det ikke skulde være Skønliteraturen men derimod Forlagsartikler af ikke-literær-Art, der er et Forlags økonomiske Grundlag. Sådan forholder det sig ikke, og når det ved en regnskabsmæssig Betragtning undertiden kan se sådan ud, er det, fordi Kalkulen er forkert opstillet. En Bog er ikke en almindelig Handelsvare, hvis økonomiske Værdi kan bestemmes efter Dagsprisen. Den gode Bog har – som det gode Maleri – Salgsmuligheder i sig, der ikke kan komme med i Årsopgøret, fordi de ligger udenfor al Beregning. Fortjenesten af et Forfatterskab, der har literær√ Værdi, kommer først i det lange Løb, måske først efter Forfatterens Død, men vejer så også ganske 3 anderledes til end Udbyttet af de Skolebøger og andre ikke-literære Forlagsartikler, der fabrikeres det ene År og er forældede i det næste. En Forfatter som Blicher kan endnu i 50 År være en Indtægtskilde for danske Forlag til Trods for, at hans Konto hos Boghandler Schmidt i Randers eller hos Reitzel i sin Tid√ næppe har set lovende ud. Og Holberg! I snart to hundrede År har dansk Boghandel exploiteret ham og kan gøre det i to hundrede År endnu.

Men det er ikke for denne venskabelige Indsigelses Skyld, at jeg ulejliger Dem med en Skrivelse. Det er for at meddele, at jeg nu er færdig med "De Dødes Rige". Den sidste Korrektur afsendes idag. Jeg kender ikke Deres Planer med Hensyn til Udgivelsestiden, om De vil lade den 4 udsende til Sommerferielæsning, eller om De foretrækker at vente til Efteråret. Jeg tør ikke have nogen Mening om, hvad der er at foretrække. Men jeg håber, at jeg i alle Tilfælde tør gøre Regning på i Sommerens Løb√ at kunne have den Del af Honoraret, der endnu tilkommer mig. I Følge vor Aftale skal jo Halvdelen afskrives; af den anden Halvdel fragår yderligere 3000 Kr til Dækning af min Kassekredit i Privatbanken. Hvad der så kan blive tilbage, afhænger jo af Bogladeprisen. Men da jeg netop nu har Brug for Penge, vilde jeg meget gerne have 500 Kr sendt herud inden den 1ste.

Måtte nu min Bog finde Læsere! Trods dens mørke Tone tror jeg, at den nu har Betingelser derfor. – Modtag de venligste Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Udmeldelsen: Gyldendalske Boghandel udmeldte sig 1917 af Den danske Boghandlerforening. Frederik Hegel udsendte i den forbindelse pjecen Gyldendal og dansk Boghandel. En Redegørelse ved Udmeldelsen af "Den danske Boghandlerforening", som Pontoppidan fik tilsendt. tilbage