Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
2. juli 1917

bør vente til sidst i September

2/7 17

Kære Hr. Pontoppidan.

Tak for Deres lange og venlige Brev. Det glæder mig ganske overordentligt, at De forstaar vor Udmeldelses Nødvendighed og – synes det – ser paa den med Sympati. – De maa i vore Udtalelser om Skønliteraturens Rentabilitet dog ikke se noget Tegn paa, at vor Interesse for Skønliteratur skulde være svækket. Tværtimod! Men Forholdet er det, at vi nu søger at komme til Bunds i Spørgsmaalet om dens Rentabilitet for derigennem at forbedre Vilkaarene. De to Hovedmomenter, der gør Forholdene vanskelige for Skønliteratur, er dels Renternes Opsummering, naar Salget trækker i Langdrag uden et nogenlunde stort Første-Salg, dels de ofte henliggende større Restoplag, i hvis Salg vor Fortjeneste ene ligger. Renteproblemet kommer vi ikke udenom. De Beløb, der medgaar til en Bogs Fremstilling, skal skaffes et eller andet Sted fra, og Renter maa altid beregnes. Anderledes ser det ud ved Restoplagene. Som Forholdene er nu, er det faktisk disse, der paafører Forlaget Tabene, og et forøget Salg vil efter min Formening i første Instans straks bøde ganske overordentligt herpaa.

Ved den nye Ordning, vi nu gaar over til, mener jeg, at en af Hovedfordelene endvidere er, at vi selv faar Lejlighed til ganske anderledes 2 end ellers at […]1 for de Forfattere, der med Rette kan forvente Forlagets Hovedinteresse. Ved Køb og Oprettelse af en halv Snes store Udleveringsdepoter i Provinsen, der skal overtage Udsendelserne til Boghandlerne og Udsalg, mener jeg, at vi sikrer os selv Initiativet og ikke overlader dette til de ret ligegyldige Sortimentsboghandlere.

Efter meget langvarige og indgaaende Studier over Boghandelens forskellige Momenter er vi, som sagt, kommet til den nuværende Situation og ser ret optimistisk paa Fremtiden.

"De Dødes Rige" tror jeg, vi bør vente med at udsende til sidst i September. Vi faar da en bedre Tid end nu til at virke i. Hvad Honoraret angaar, vil det blive ialt ca. 11,000. Med Fradrag af de 3000 + 300 samt ½ antager jeg, der vil tilkomme Dem ca. 2000. Dette Beløb kan De selvfølgelig trække naarsomhelst, De ønsker. Prisen kan vi ikke godt sætte endnu.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. Fr. Hegel

P.S.
Vil De undskylde Maskinskriften?

 
[1] øverste linie på side 2 er delvis skjult i falsen. tilbage