Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Snekkersten. 14. december 1916

den gamle Udgave ud af Verden

Snekkersten.
14.12.16.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg takker Dem for det venlige Brev med de1 mange gode Efterretninger. Jeg har selvfølgelig intetsomhelst imod, at Oplagets Størrelse forøges med 500, når der er Udsigt til at få så mange Ekpl. solgt, hvad jeg ikke troede muligt, især da Bogen kommer så sent. Det eventuelle nye Oplag af IV Bind tager jeg også med Glæde imod under den samme Forudsætning.

Tilfældigvis så' jeg idag i en Avis, at Forlaget annoncerede Salget af 2 nogle ældre Først-Udgaver, deriblandt den tidligste Udgave af min Bog "Ung Elskov"2. Jeg nødsages til i den Anledning at gøre opmærksom på, hvad jeg engang tidligere√ har dokumenteret overfor fhv. Direktør Ernst Bojesen, at Forlaget ingen Ejendomsret har til denne Udgave. Restoplaget blev i sin Tid afkøbt "Gyldendalske Boghdl" af "Det Schubotheske Forlag" ved en Byttehandel, idet fhv. Direktør Nansen ønskede at erhverve et Par af de Bøger, som Schubothe ejede af Herman Bang, fra Gyldendals Forlag. Schubothe fik af mig Tilladelse til at genoptrykke Bogen, når jeg havde gennemset og delvis√ omarbejdet den; men Restoplaget af den første Udgave skulde tilintetgøres, såsnart den anden var udkommen. De måtte ikke – (og kunde anstændigvis heller ikke) – være i Handelen samtidig, da både Udstyrelsen, 3 Prisen og også selve Indholdet var altfor forskellig. Min Korrespondance fra de År ligger nedpakket, men Hr. Lübecker, som jo endnu lever, vil sikkert kunne erindre Aftalen, som dengang blev truffet. Forøvrig findes der en Bemærkningx) om Sagen i en af Forlagets Bøger, som Direktør Bojesen ved omtalte Lejlighed viste mig. Det var en mindre Opgørs-Bog, så vidt jeg husker med Blade af Silkepapir; men om det var en af Gyldendals eller af de tidligere Schubotheske Forretningsbøger, veed jeg ikke.

x) i hvert Fald et Mærke

Jeg beder Dem tilgive mig denne vidtløftige Snak om denne en ikke meget vigtig Ting. Men da jeg dog i sin Tid gjorde mig den Ulejlighed at omarbejde Bogen, og kun gjorde det for at få den gamle Udgave ud af Verden, er det mig lidt pinligt nu at se den dukke op igen som 4 et uforgængeligt Spøgelse.

At Gyldendalske Forlag ved Overtagelsen af Det Schubotheske også på et andet Punkt, mig vedrørende, blev utilstrækkeligt oplyst, har jeg ved anden Lejlighed hævdet overfor Direktør Bojesen, med hvem jeg dengang vekslede et Par Breve om Sagen. Det drejer sig heller ikke i dette Tilfælde om en Sag af Betydning; men jeg skal dog måske en anden Gang komme tilbage til den.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

Vilde forresten ikke "Ung Elskov" (i sin nye Udgave) være noget for Deres 50 Øres Bibliotek? I Tyskland trykte Insel-Verlag den i sit√ 50 Pfg. Bibliotek (under Titlen "Aus jungen Tagen") i 10,000 Ekpl.

 
[1] de < Dem tilbage
[2] noteret med anden hånd over bogtitlen: "50 Expl – Bojesen –"; og i marginen: "Sort. makulerer 30 beholder 20 til hele Sml." ("Sort." kan betyde "Sortimentsboghandelen"). tilbage