Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
13. december 1916

naar ønsker De den nye Udgave

13/12 16

Kære Hr. Pontoppidan.

Da vi har en hel Del Bestillinger liggende paa "Favsingholm" bestemte Direktør Bagge og jeg igaar at trykke endnu 500 Expl. Jeg troer ganske sikkert, at vi skal faa dem udsolgt. Af IV Bog blev der kun trykt ialt 3000 saa muligvis vi ogsaa bliver nødt til at sætte denne op paa ny. Jeg haaber ikke De har noget at indvende herimod. – Vi begynder – da V Bog kommer saa sent – nu med nogle større Annoncer i disse Dage. Naar alle Bøgerne kan faas tvivler jeg ikke om at vi i Løbet af Begyndelsen af 1917 kan sælge den helt ud. Spørgsmaalet bliver da naar og hvordan De ønsker den nye Udgave.

Tak for Deres venlige Brev. Kun hvis Korrekturudgifterne løber meget højt op vil vi dog modtage Deres Tilbud om at deltage i dem. –

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Fr. Hegel