Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Svendborg. 20. marts 1928

Tak for "De Forulykkede"

20d Marts 28. Svendborg.

Kære Hr. H.P.E. Hansen

Idag – på Ibsens Hundredårsdag, da der festes for ham af alle literære Snobber omkring i Verden, for hvem han aldrig var andet end et berømt Navn – vil jeg i al Stilfærdighed sende Dem en Hilsen og et kollegialt Håndtryk, der skal være min Tak for "De Forulykkede". De har jo udtrykkelig frabedt Dem enhver Udtalelse om Bogen, i det mindste foreløbig, og det kan måske 2 være meget fornuftigt. Man være nok så stålsat af Karakter, – en debuterende Forfatter er dog aldrig helt upåvirkelig for, hvad der siges om hans Værk, eller for det Horoskop, man stiller ham for Øje, og som kan virke desorienterende. Jeg vil derfor indskrænke mig til at lykønske Dem og til at underskrive, hvad Professor Brix altså allerede har udtalt, at vi med Dem√ har fået en ny Digter, i hvert Fald en ny Pen af sjelden Lødighed. Hvorledes Prof. Brix og de øvrige Kritikere ellers har 3 bedømt Deres Bog, veed jeg intet om. Min Avislæsning strækker sig ikke ofte ud over de lokale Blade, og i dem har jeg hidtil intet fundet om den. Men jeg kan ikke tro andet, end at den må interessere mange og glæde andre end mig blandt de "happy few", som De har tilegnet den.1

At De nu har skrevet en Afhandling2, om Marcel Proust, interesserer mig bl.a. af den Grund, at en ung, ejendommelig begavet norsk Forfatter3, der sidste Efterår debuterede med en Roman "Egoister", som jeg havde stået Fadder til, 4 også er en af Proust' Beundrere. Derimod udtaler han sig med Ringeagt om en Forfatterinde som Sigrid Undset, der i Deres Øjne står så højt. Jeg kender ikke overvættes meget til den sidste og slet intet til den første, så jeg kan altså ikke dømme om denne besynderlige Forskel i Bedømmelsen.

Jeg ligger i disse Dage i Opbrud. Min Svendborg-Tid er for denne Gang til Ende, og jeg vender tilbage til København. Det skulde glæde mig, om De vilde opsøge mig der, når De næste Gang kommer dertil. Jeg bor ikke så langt fra Byens Centrum (Overgaden n. Vandet 15). – Med gode Ønsker for [fortsat nedad i venstre margin:] Deres Helbred og venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 10.3.1928: "haaber, De har modtaget "De Forulykkede" […] Hans Brix har gjort mig til en ny Mand i Literaturen […] Niels Jeppesen har spurgt, om han maa skrive to Kroniker om mig". Den første kronik stod i Viborg Stiftstidende 17.3.1928. I et brev 23.3.1928 til Pontoppidan betegnede Hansen kronikken som vås, og over for Jeppesen som "et Dolkestød i Ryggen paa vort Venskab". Men Jeppesens anden kronik, 11.4.1928 i Fyns Venstreblad, var signal til forsoning. tilbage
[2] Afhandling: artikel i Social-Demokraten. tilbage
[3] norsk Forfatter: Johannes Thrap-Meyer.. tilbage