Henrik Pontoppidan til Einar Christiansen
Sendt fra Hillerød. 28. oktober 1906

mit Stykkes Forkastelse

Hillerød
28d. Oktb. 1906.

Hr. Direktør E. Christiansen

Jeg beder Dem modtage min Tak for det elskværdige Brev, der ledsagede Teatrets officielle Meddelelse om mit Stykkes Forkastelse. De Indvendinger, De heri fremfører mod mit Arbejde, kan jeg rigtignok ikke finde berettigede. Jeg kan i hvert Fald ikke indrømme, at de påståede Mangler er af en sådan Art, at de kan retfærdiggøre Forkastelsen; og jeg bygger her ikke alene på min egen Dom. Folk, hvis Mening om Skuespil og Skuespilkunst også De sikkert tillægger Betydning, har kraftigt opfordret mig til at indsende Stykket, og det netop på Grund af dets dramatiske Fortrin. Men selv om jeg kunde indrømme, 2 at mit Arbejde som dramatisk Værk havde store Mangler, der vilde gøre dets Scenelykke tvivlsom, – når jeg sammenligner det med adskilligt af, hvad det kgl. Teater har opført og opfører af Folk ganske uden eller dog med et tvivlsomt literært Navn, så kan jeg ikke andet end føle Teatrets fuldstændige Afvisning af mit Stykke som en grov Uretfærdighed.

Med en fornyet Tak for den Sympati, De personlig har vist mig, forbliver jeg

Deres meget ærbødige
Henrik Pontoppidan