Einar Christiansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Det kgl. Teater. 24. oktober 1906

Stykkets Svagheder

Det Kongelige Theater og Kapel.
Kjøbenhavn, den 24. Okt. 1906.

Hr. Henrik Pontoppidan.

Det kgl. Theater kan desværre ikke antage "Asgaardsrejen" til Opførelse. Jeg troer nemlig ikke, at hverken De eller Theatret vilde faa Glæde af en saadan. Deres Skuespil er et Stykke kraftig og levende Polemik, der for ret at forstaaes ligesom fordrer Kjendskab til hele Deres Produktion. En saadan Kjendskab hjælper i hvert Fald svært til at klargjøre for Læseren de handlende Personers indbyrdes Forhold, der i Deres Fremstilling ofte beroer 2 paa Forudsætninger, der sættes som givne uden fuldt ud at begrundes. Hermed hænger ogsaa sammen, at man ikke ret føler sig overbevist om Sandheden af den Udvikling, som Hovedpersonen, den unge Pige, gjennemgaaer, ligesaa lidt som man for Alvor troer paa, at det Valg, som hun endelig træffer, virkelig bliver det afgjørende for hende. Og ved en Opførelse, hvor adskilligt i Raisonnement og Replik umuligt kan faa Tid til at bundfælde sig hos Tilskueren, vil Indtrykket af alt dette sikkert virke endnu mere utilfredsstillende end ved Læsningen.

3 Det gjør mig meget ondt, at jeg maa sende Dem dette Afslag. Jeg holder saa meget af Dem som Digter og beundrer i saa høj Grad den store Fasthed i Maal og Midler, som præger Deres hele Virksomhed, at det vilde have været mig en Glæde at opføre et Stykke af Dem. Saafremt De havde indsendt "Asgaardsrejen" inden Udgivelsen, tror jeg ogsaa, at Sagen vilde have stillet sig noget anderledes for mig. I saa Fald havde Stykkets Fremkomst paa Scenen nemlig havt en Friskhed og en Spænding over sig, som maaske kunde have baaret det over adskilige Skjær. Nu derimod vilde Publikum og Presse, ved en eventuel Opførelse, møde med forudfattet 4 Dom, og Stykkets Svagheder vilde kun falde dobbelt stærkt i Øjnene.

Med en venlig Hilsen
Deres meget ærbødige
Einar Christiansen