Henrik Pontoppidans brevvekslinger med Brdr. Brandes

Af Flemming Behrendt

Med alle de tre brødre Brandes, Georg (1842-1927), Ernst (1844-92) og Edvard (1847-1931), stod Pontoppidan på fortrolig fod, og de havde alle, som henholdsvis inspirator, arbejdsgiver og kritiker, på vekslende tidspunkter en vigtig indflydelse på hans arbejde.

I det store ottebinds værk med Georg og Edv. Brandes' Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd, der udkom 1939-42, findes ingen breve til eller fra Henrik Pontoppidan. Han tilhørte for udgiverne "det yngre Slægtled", og det ville gøre udgaven for omfattende om også deres breve skulle indgå. Dette forhold er der for Pontoppidans vedkommende kun til dels rådet bod på og i visse henseender mere til skade end til gavn.1

Fra Pontoppidan til Georg Brandes er bevaret i alt 89 breve, mens der er 92 breve bevaret den anden vej. Fra Ernst Brandes er bevaret ni breve til Pontoppidan, alle fra krisevinteren 1890-91 hvor Ernst Brandes som redaktør af Kjøbenhavns Børs-Tidende blev anklaget for blasfemi i nogle artikler Pontoppidan havde offentliggjort under mærke. Fra Pontoppidan til Edv. Brandes er bevaret 80 breve og 25 den anden vej.

Alle brevene er at finde her på netstedet (følg linkene ovenfor eller se den samlede kronologiske oversigt), og de originale breve er af Det Kongelige Bibliotek blevet skannet og lagt på KBs serverhvor de kan opsøges på. Indtil videre må skanningerne opsøges direkte på KBs netsted via--> adressen:

Søg i brevvekslingerne omkring brødrene Brandes

[1] I 1964 offentliggjorde Elias Bredsdorff en "Redegørelse for Brevvekslingen" mellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes. Der var tale om et tillægsbind til Bredsdorffs doktorafhandling. Her gengav Bredsdorff de fleste af Georg Brandes´ breve til Pontoppidan, mens dennes breve – af et misforstået hensyn til Pontoppidans "testamente" – kun blev citeret i små uddrag og i øvrigt refereret. Ikke mindre problematisk er det at gengivelsen af brevene er upræcis, visse steder ganske fejlfuld (Se rettelsesliste til alle breve og brevcitater i Bredsdorffs bog), og at den sammenbindende tekst mangler mange for nutidens læsere nødvendige oplysninger.
   37 af HPs breve til GB og 25 til EB blev i 1997 trykt i Carl Erik Bay & Elias Bredsdorffs tobindsudgave af Henrik Pontoppidans Breve. For alle korrespondenters vedkommende mangler her brevene til Pontoppidan, og udgaven har rigtig mange fejllæsninger. tilbage