Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Frederiksborg. 6. januar 1905

kun en Skælm giver mere, end han har

Frederiksborg.
6te Jan. 1905.

Kære Professor Brandes!

Så gik Året virkelig til Ende, uden at jeg fik Lejlighed til at trykke Deres Hånd. Men De levede jo også den største Del af Året på Rejse, og selv var jeg kun sjelden i København, hvor jeg får mindre og mindre at gøre.

Jeg er Dem taknemlig for Deres Brev og for de venlige Ord, De deri siger mig om min store Bog. Den har vist mange Mangler, og dog er jeg ikke selv utilfreds med den; den giver, tror jeg, nogenlunde, hvad jeg har villet og kunnet. Og kun en Skælm giver mere, end han har.1

Som andre har jeg i de forløbne 2 Juledage været optaget af Regeringsskiftet i ”Politiken”. Det kom mig ganske overraskende, og foreløbig har man jo ikke set de nye Kræfter røre sig i Bladet. Det skal efter Sigende også her være Wessel2, der har taget Affære. Den Mands stakkels Million går igen allevegne ligesom hans store Navnes (Tordenskjolds) Soldater.

Forhåbenlig har De ikke for bestandig opgivet Deres Mandagsartikler i Bladet. Det ville være mange et Savn ikke længer at kunne følge Dem i, hvad der beskæftiger Dem.

Med Ønsket om alt godt for Dem i det nye År forbliver jeg i Ærbødighed

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Kun en Skælm ...: Kendes ellers kun fra Viggo Hørup, se Hørup 1904, II, s. 326. Efterfølgende bruger Henri Nathansen udtrykket i brev til Georg Brandes af 3.2.1912. tilbage
[2] Wessel: forretningsmanden Th. Wessel (1842-1905), grundlægger af Magasin du Nord. tilbage