Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Havreholm pr. Esrom. 15. december 1886

blind – måske dum – mens man skriver


Onsdag Aften.
Havreholm
pr. Esrom.

Hr. Dr. Edv. Brandes!

Jeg beder Dem modtage min oprigtige Tak for de velvillige Ord, hvormed De i Dag i "Politiken" har omtalt min sidste Bog1. Jeg hører nu fra forskjellige Sider – og til min store Overraskelse – at Bogen ikke er god. Det er mig en Skuffelse; men nu, da jeg gjøres opmærksom på Fejlene, kan jeg ikke benægte deres Existens. Man er undertiden besynderlig blind – måske dum – mens man skriver. Uden selv at ane det, arbejder man sig ihærdigt og med Begejstring dybere og dybere ind i Urimeligheder, forelsker sig formelig i dem og forfusker sin oprindelige Tanke. Det må – kan jeg forstå – være gået mig på denne Måde også denne 2 Gang. Men forøvrigt mener jeg i al Beskedenhed, at en Bogs Fortrin, ikke dens Fejl bestemmer dens Værdi; og skjønt jeg vel ikke er ganske på det rene med, hvori de første for denne Bogs Vedkommende består, har jeg dog en Fornemmelse af, at de må kunne forsone med de mulige Mangler i Anlæget. –


For et Par Uger siden var jeg i Kjøbenhavn og tillod mig da at opsøge Dem, endog to Gange. Desværre traf jeg Dem ikke hjemme. Det var min Hensigt at spørge Dem, om De muligvis på Deres Rejse i Sverig i Sommer tilfældigt skulde have lagt Mærke til en eller anden Redaktør, der kunde have Lyst til lidt dansk Føljetonføde. De var i sin Tid så god at love mig, at De i så Fald ville give mig Anvisning på Vedkommende. Men jeg nærer egentlig ikke stort Håb om, at der virkelig endnu 3 skulle findes så gentile Svenskere. Vi oversætter rigtignok hertillands Bog efter Bog af svensk Gods; og selv skjænker De det unge Sverigs Literatur en Opmærksomhed, som ikke altid bliver den danske til Del. Men man mærker ikke meget til det høflige Folks Gjengjældelse.

Dersom jeg skulde komme til Kjøbenhavn endnu en Gang, håber jeg det må være mig tilladt igjen at forsøge på at træffe Dem.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bog: Mimoser, der udkom kort før 2.12.1886. E.B. anmeldte den i Politiken 15.12.1886. tilbage