Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Freiburg. 14. august 1912

hele Værk bliver omfangsrigt


14.8.12.
Göthestrasse 45 a.
Freiburg
Baden.

Kære Bojesen!

Efter lang Tavshed sender jeg Dem igen (i Korsbånd) et Manuskript1 og beder Dem modtage det med Velvilje, hvad jeg tror, det fortjener. Jeg sender foreløbig godt 100 Sider, omtrent 1/3 af Bogen. Resten skal følge om et Par Uger, men jeg håber, at De vil tage Bogen ubeset og altså straks begynde Trykningen. Den indeholder en selvstændig, afsluttet Fortælling og har sin egen Titel; men den er dog en Del af et større Værk, hvad der må angives på Titelbladet. Jeg skal 2 meddele mere derom senere, men jeg nævner det straks, da det måske kan influere på Deres Bestemmelse af Oplagets Størrelse.

Jeg vil gerne have Bogen trykt i samme Format og med lignende Typer som "Hans Kvast og Melusine". Dog må der helst være et Par Linjer mere på Siden, og Klummens Brede2 forstørres i Forhold dertil. I Stedet for at begynde hvert Kapitel på en ny Side har jeg foretrukket (som i Manuskriptet antydet) at anvende Initialer. Derved spares Plads, og det hele Værk bliver omfangsrigt nok endda, i Fald det nogensinde bliver færdigt.

Jeg bliver foreløbig her i Freiburg, hvortil Korrekturen altså kan sendes. De erindrer 3 måske, at jeg er vant til at få den første Korr. læst af Trykkeriet (Huskorr.)

Dersom De vil have den Ulejlighed at sende mig to Ord, når Manuskriptet har nået Dem, vilde jeg gerne med det samme vide, hvormange af mine Penge der blev indsat på min Konto i Privatbanken i April. Jeg skrev dengang derom til Direktør Bagge, fik også Meddelelse om, at Pengene var indsatte, men Summens Størrelse blev ikke opgivet; og jeg husker ikke hvormeget det er, at√ der (på Grund af Kautionen3) årligt tilbageholdes af de 5000 Kr.

Jeg håber, De lever vel, og sender Dem en venlig Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Manuskript: Torben og Jytte. tilbage
[2] Brede: ældre skrivemåde for Bredde; se ODS. tilbage
[3] Kautionen: for Johan Skjoldborg? (Skjerbæks note). tilbage