Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Frederiksborg. 11. december 1904

ikke stor Fornøjelse af Lagerlöf

Fredriksborg.
11 Decb 1904.

Kære Bojesen!

Fra Bagges Bogtrykkeri har jeg idag modtaget de første fire rentrykte Ark af den nye Udgave af Lykke-Per, og jeg ser til min Skuffelse, at den alligevel ikke bliver trykt på uglittet Papir, således som Aftalen jo var, en Aftale, jeg i et af mine sidste Breve påny mindede Dem om. Den benyttede, store Skrift blev jo netop valgt, fordi den stod godt på (og til) det ru Papir, og i det hele var det√ jo Meningen, at Optrykket skulde ligne Originaludgaven så meget som muligt. Men nu er der jo ikke længer noget at gøre ved den Ting! Der synes i det hele at hvile en uheldig Skæbne over denne nye Lykkeper-Udgave. 2 I Forsommeren sad jeg her og ventede Måned efter Måned på de første Korrekturer, og i Eftersommeren gik Arbejdet pludselig istå, og jeg ventede igen et Par Måneder uden at erfare noget om Grunden dertil. Forhåbenlig skal alle disse Fødselsveer ikke være et Forbud1 på en dansk Livsskæbne!

Når der på 3die Side er kommen til at stå "Første Del" i Stedet for "Første Bind", er Fejlen vistnok min; men jeg anser det forresten for temmelig ligegyldigt, og i den Anledning at omtrykke Bladet, synes mig ganske urimeligt2. –

Men nu, da altså de første Ark er trykt, tør jeg måske igen bede om lidt Penge hos Dem. Jeg skulde gerne inden Nytår, og helst inden Jul, have 400 Kr, og jeg håber, at De vil tilstå mig dem.

For "Juleroser" og de tre smukke Julebøger, jeg netop har fået ind ad Døren, 3 takker jeg Dem meget. Jeg vil efter Deres Anvisning straks tage fat på Selma Lagerløfs Bog3. De sidste Ting, jeg læste af hende, havde jeg ikke stor Fornøjelse af; men jeg ser, at hun i denne Fortælling er vendt tilbage til Hjemlandet, og her tager hun sig absolut bedst ud.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Forbud: forvarsel om; tegn paa, (se ODS). tilbage
[2] urimeligt: De flg. to bind fik så samme betegnelse som gentages i "Tredie Udgave". tilbage
[3] Bog: antagelig Hr. Arnes Penge, der udkom 1904 i serien Nordisk Bibliotek. tilbage