Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
20. juni 1932

min Vægring ved denne Udmærkelse


20 Juni 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Vilh. Andersen!

Mon De er meget vred på mig på Grund af mit Standpunkt til den Fødselsdags-Overraskelse, der var tiltænkt mig? Jeg håber det ikke. Jeg beder Dem i hvert Fald tro, at min Vægring ved at modtage denne Udmærkelse, der ikke mindst ved Deres Navn blandt Indbyderne var så værdifuld for mig, ikke skyldes noget Krukkeri, endnu mindre nogen Utaknemlighed. Men jeg har i så mange År både privat og offenlig harcelleret over den Jubilæums-Epidemi, der har efterfulgt tidligere Tiders Rang- og Titelsyge og (som den) er ved at blive en Landeplage, at det vilde tage sig underligt ud, om jeg nu selv – for anden eller tredje Gang i Løbet af få År – blev Genstand for Offenlighedens Opmærksomhed på Grund af et Jubilæum, som ikke en Gang er et rigtigt Jubilæum, men kun et halvt. Med denne 2 Forklaring af et Forhold, som De jo ikke kunde vide noget om, håber jeg at have retfærdiggjort mig overfor Dem.

Det er desværre vedblivende galt med min Lever, og jeg har vanskeligt ved at bevæge mig. Men nu har min Datter og Svigersøn taget Kommandoen. De vil, at jeg endnu i denne Uge trods det omskiftelige Vejr tager med dem til Rørvig for at prøve, hvad Søluften kan udrette. Min Svigersøn vil√ blive boende deroppe, så han daglig kan have Tilsyn med mig, mens hans Ferie varer. Det bliver da nok på Tilbagerejsen derfra, at jeg atter gæster Dem, og forhåbenlig vil jeg til den Tid være kommen så meget til Kræfter, at jeg bliver nogenlunde præsentabel.

Jeg sender Deres Frue en ærbødig Hilsen, og bringer Dem selv en varm Tak for den gode Oplivelse, som Læsningen af 37 Hefter af "Dansk Literaturhistorie"1 har været for mig under disse sidste Dages Karantæne.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Dansk Litteraturhistorie: Carl S. Petersen og Vilh. Andersens fire binds Illustreret Dansk Litteraturhistorie var færdigudkommet således:
1924: bd. 3 Vilh. Andersen: Det 19. Aarhundredes 1. Halvdel;
1925: bd. 4 Det 19. Aarhundredes 2. Halvdel;
1929: bd. 1 Carl S. Petersen: Fra Folkevandringstiden indtil Holberg;
1934: Vilhelm Andersen: Den 18. Aarhundrede.
De udkom løbende i hefter for så til sidst at blive indbundet. Hvilke "37 Hefter" HP hentyder til, er endnu ikke efterforsket. Bind 4 var i 30 Hefter, men det er måske nok det HP henviser til. Det ligger nærmest både i tid og i relevans for HP. tilbage