Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Bispebjerg. 26. oktober 1942

udelade Tidsbillede


26/10 42.
f.T. Bispebjerg

Kære Frk. Direktør Ingeborg Andersen!

Inden vi går ind i Vintermånederne må jeg bringe Dem og Forlaget min bedste Tak for de fortræffelige Boggaver, hvormed De i dette Efterår så gavmildt har beriget mig og mit Hus. Der har jo i det hele været en usædvanlig frugtbar Høst på den gyldendalske Bogmark i År. Jeg havde en Tid tænkt på selv at bidrage til den med en lille Bog; men da der skulde tages Bestemmelse derom, var jeg ikke rask; og nu er det for sent. Jeg opholder mig for Tiden på Bispebjerg Hospital, dog ikke som Patient. Udover min Mangel på Bevægelighed fejler jeg ikke noget. Når jeg om et Par Uger vender tilbage til Holmegårdsvej, som jeg kun har forladt for at give min Husholderske Ferie, vil jeg sende Dem Manuskriptet til den omarbejdede "Undervejs til mig selv", hvorom vi en Gang har vekslet Breve. De foreslog at trykke et lille Oplag på 500 Ekpl af "Drengeår", der er udsolgt og savnes. Dersom De vil gøre Dem bekendt med det nye Manuskript, 2 vil De vistnok forstå, hvorfor Planen ikke tiltaler mig rigtig. Min Hensigt med Omarbejdelsen har først og fremmest været den at udelade alt det i Bogen, der kun er Tidsbillede og ingen Betydning har haft for min personlige Udvikling, så Indholdet virkelig kunde komme til at svare til Bogens Titel. Dette har bevirket en så stærk Koncentration, at det hele Manuskript nu kun er 122 Kvartsider, hele Bogen næppe meget større end "Drengeår".

Skulde De alligevel foretrække som Nødhjælp at trykke 500 Ekpl. af denne Del, giver jeg selvfølgelig Afkald på Honorar for dem. Men det er jeg også villig til i hvert Fald for det samme Antal Ekpl. af en eventuel ny Udgave af den hele Bog. Jeg overlader nu Afgørelsen til Dem.

Med venlig Hilsen!

Deres ærbødigt forbundne
Henrik Pontoppidan.