Dagbog

Det nye Tidsskrift "Af Dagens Krønike", der er begyndt at udkomme under P. Nansens Ledelse, kan vel ikke siges at afhjælpe nogen dybfølt Trang i Forhold til den Litteratur, der for Øjeblikket ser Lyset hertillands, og navnlig i Forhold til den Litteraturinteresse, som Godtfolk for Tiden lægger for Dagen, skulde det synes, at vore periodiske Skrifters Mængde var mere end tilstrækkelig. Man kan alene af Underholdningstidsskrifter i en Hast nævne: "Tilskueren", "Ny Jord", "Naturen"1, "Aaret rundt"2 og "For Literatur og Kritik"3, hvilket sidste rigtignok næppe nogen dødelig har skuet.

Det er da ogsaa noget nær de samme Forfatternavne, der som Tordenskjolds Soldater paraderer overalt. De danske Bidrag i "Af Dagens Krønike" indledes – som i sin Tid "Tilskueren" – med en fin og aandfuld Afhandling af Dr. Georg Brandes "Heinrich Heine som Politiker". E. Skram optræder ogsaa her paa Stylter, og man tager næppe Fejl i, at der under de forskellige Pseudonymer4 skjuler sig gode gamle Bekendte.

Dog, i én Henseende i det mindste synes det nye Tidsskrift at ville skille sig fra sin ældre Kollega. Mens "Tilskueren" fornemmelig har søgt Bistand i Norge og taget sin Tilfugt til norsk Litteratur, undertiden endog i den Grad, at det var paa Veje til ganske at miste Karakteren af at være dansk, agter "Af Dagens Krønike" at knytte sig til Sverig og søge sin Reserve i den svenske Forfatterlejr5.

Dette tyder paa et lykkeligt Klarsyn hos den unge, begavede Redaktør. Med Norge turde vi nemlig snart være færdige. Det er næppe længer af den norske Litteratur, der tør ventes nogen Forløsning. Langt snarere er det den unge svenske Digterskole, repræsenteret ved Navne som Strindberg og Verner von Heidenstam6, vi i det næste Tiaar vil lytte til og maaske drage Belæring af.

Forøvrigt synes "Af Dagens Krønike" mere end sine Kolleger at ville stræbe efter at gøre sit Stof aktuelt. Dette rummer dog uden Tvivl en Fare, som i det foreliggende første Hæfte ikke helt er undgaaet. Naar undtages den allerede nævnte Afhandling af G. Brandes, Redaktørens egne smaa, yndefulde "Kærlighedsvers paa Prosa" og den politike Revy, havde de andre danske Bidrag maaske passet nok saa godt til et Dagblad. Selv G. Esmanns Artikel om kjøbenhavnske Væddeløb, hvor fortræffeligt den end er skrevet, mangler den Antydning af en novellistisk Centrum, der vilde skille den fra almindelig Journalistik, og E. Skrams Bidrag, som han ret betegnende har kaldt "Sommersnak", mangler overhovedet enhver af de Egenskaber, der giver Betydning ud over Døgnet.

Urbanus

 
[1] Naturen og mennesket, illustreret månedsskrift for naturkundskab og naturbeskrivelse, udgivet af S. Mørk-Hansen. tilbage
[2] Aaret rundt, Maanedsskrift for Hjemmet, 1889-1891, udgivet af Martius Truelsen. tilbage
[3] Literatur og Kritik: siden 1888 et "literært Fjortendags-Skrift udgivet af Riis-Knudsen der som teaterdirektør kæmper "for den store Komedies Genfødelse" og ved sæsonstarten 1889-90 havde overtager Dagmartheatret s.m. skuespilleren Karl Mantzius og journalisten og forfatteren Julius Lehmann (f. 1861). Tidsskriftet bestod kun en enkelt sæson. tilbage
[4] Pseudonymer: det drejer sig om "Rustam", der skriver om indenrigspolitik; "Dr. X" der skriver om kolera; "Pax" der skriver en fast rubrik, "Af Dagens Krønike", om udenrigspolitik; "Leporello" der skriver om teaterpolitik og endelig en fast rubrik for kvindelige forfattere i brevform: "Fruen i Huset". tilbage
[5] svenske Forfatterlejr: Selve tidsskriftets navn er taget fra et svensk søstertidsskrift, og det var dettes redaktør, Arvid Ahnfelt, der havde opfordret Nansen til at grundlægge en dansk parallel til Ur dagens krönika og lade de to tidsskrifter gå i "kompagniskab". Planen blev dog aldrig til virkelighed hvad angik svenske bidrag i det danske tidsskrift, bortset fra at der i første nummer, foran Brandes' artikel, begynder en stor afhandling udbredt over fire numre om "Kong Karl XV.' Unionsforslag" af Emil v. Qvanten. Efter "samarbejdet"s formelle ophør ved årsskiftet bragte det danske tidsskrift dog et par svenske bidrag, af Ola Hansson og August Strindberg. Pontoppidan må von Hörensagen eller f.eks. fra Politikens spalter have været underrettet om "samarbejdet" der ikke omtales som sådant i selve tidsskriftets første nummer. tilbage
[6] Heidenstam: HP kan have læst (om) Heidenstams debut-digtsamling Vallfart och vandringsår (udg. april 1888), rejseskitserne Från Col di Tenda till Blocksberg (1888) eller romanen Endymion fra foråret 1889, men den positive opfattelse skiftede da HP i november anmeldte hans Renässance-piece. Knut Ahnlund gør opmærksom på at det måske er HPs anti-norske holdning der uden særligt kendskab gør ham positiv over for det svenske. tilbage