Bortforpagtning af Apotekerbevillinger

At der ved Ordningen af Apotekerforholdene her i Landet er mange Ting, der trænger til offentlig Drøftelse, er vistnok almindelig anerkendt udenfor de privilegerede Apotekeres snævre Kreds. Et saadant Forhold er det ovennævnte. Der eksisterer nemlig ikke faa Eksempler paa, at Ejerne af personlige Privilegier under en eller anden Form overdrager dette til andre, som saa under Navn af Provisorer, Bestyrere eller lign. driver Apoteket for egen Regning, medens den virkelige Ejer af Privilegiet nominelt vedbliver at være Apoteker, og ligeoverfor Offentligheden har Ansvaret, men i Virkeligheden staar fuldstændig udenfor det Hele. Der kendes vel ellers ikke Eksempler paa, at en Mand, som har faaet en Udnævnelse, kan drive Forretning med denne; men muligvis kan slige Transaktioner foretages paa en saadan Maade, at de ikke kan forbydes af Myndighederne. Ellers kunde det vel ikke passere, at en af det kgl. Sundhedskollegiums tidligere Medlemmer kan indtage en saadan Stilling som Pseudo-Apoteker her i Kjøbenhavn, ligesom det for Udenforstaaende ogsaa tager sig underligt ud at læse om en nylig afdød Apoteker i Jylland, der havde et personligt Privilegium samt Privilegium paa at drive et Hjælpeapotek, at han havde bortforpagtet begge Apotekerne.

Desmere Anledning er der imidlertid til at forlange, at Myndighederne har deres Opmærksomhed henvendt paa at bringe Orden i disse Forhold. Apotekerprivilegier gives næppe for Publikums Bekvemmelighed. Naar et Apotek giver saa glubsk et Overskud, som Skattelisten viser er Tilfældet med de fleste – saadan noget som et Par Ministergager, – tilstrækkelig til at adskillige Familier kunde leve honnet deraf, saa skulde man synes, at Publikum kunde have Krav paa at faa oprettet flere Apoteker i det paagældende Kvarter. Dertil kommer, at Apotekerforpagteren vil være nødt til, selv om han er nok saa hæderlig, at lade den økonomiske Side af Apotekets Drift træde stærkt i Forgrunden, hvad Publikum heller ikke er tjent med.

Der eksisterer da her Forhold, som Samfundet i sin Helhed kan fordre taget op til nærmere Belysning og Overvejelse – saa meget mere, som den Kontrol, der fra det Offentliges Side føres med Apotekerne, fra alle Sider er anerkendt for at være fuldstændig betydningsløs.

En Menneskeven.