Aftale med Pontoppidans arvinger

Aftale

I forlængelse af tidligere aftale giver rettighedshaverne til Henrik Pontoppidans forfatterskab hermed for tiden til udløbet af de gældende forfatterrettigheder, d.v.s. indtil 21. august 20131 Pontoppidan Selskabet en ikke eksklusiv tilladelse til oplægning af Pontoppidan-tekster på www.henrikpontoppidan.dk under følgende forudsætninger:

§1

Tekstudgaver, der er i boghandelen, må kun lægges op/være oplagte efter aftale med rettighedshaverne. Af hensyn hertil kan rettighedshaverne til enhver tid forlange en tekst nedtaget.

§2

I det omfang det bliver teknisk muligt og økonomisk rentabelt skal downloading og udprintning kun kunne ske efter tilladelse og mod en afgift, hvis størrelse fastsættes af selskabet. Rettighedshaverne modtager 15% i royalty af alle deraf flydende indtægter efter moms.

§3

Oversatte Pontoppidan-tekster, gamle såvel som nye, er omfattet af denne aftale.

§4

Denne aftale omfatter den indtil nu gældende overdragelse af netstedets drift til et dansk universitet, in casu Syddansk Universitet, der forpligtes på aftalen. Jf. aftale herom af 17.5.2005.

1. november 2009

For arvingerne:
For Pontoppidan Selskabet
Mogens Pontoppidan Thomsen
(sign.)
Flemming Behrendt
(sign.)

[1] 21. august 2013: Denne dato er ikke den korrekte. Ophavsretten udløber først med udgangen af 70-året efter forfatterens død. [Note tilføjet 8.4.2012 af FB.] tilbage