Aftale med Pontoppidans arvinger

Aftale

I forlængelse af tidligere aftale giver rettighedshaverne til Henrik Pontoppidans forfatterskab hermed for en 5-årig periode fra 1. marts 2005 Pontoppidan Selskabet en ikke eksklusiv tilladelse til oplægning af Pontoppidan-tekster på www.henrikpontoppidan.dk under følgende forudsætninger:

§1

Tekstudgaver, der er i boghandelen, må kun lægges op/være oplagte efter aftale med rettighedshaverne. Således kan rettighedshaverne til enhver tid forlange en tekst nedtaget.

§2

I det omfang det bliver teknisk muligt og økonomisk rentabelt skal downloading og udprintning kun kunne ske efter tilladelse og mod en afgift, hvis størrelse fastsættes af selskabet. Rettighedshaverne modtager 15% i royalty af alle deraf flydende indtægter efter moms.

§3

Oversatte Pontoppidan-tekster, gamle såvel som nye, er omfattet af denne aftale.

§4

Denne aftale omfatter en eventuel overdragelse af netstedets drift til et dansk universitet, der forpligtes på aftalen.

§5

Forlængelse af aftalen skal være forhandlet på plads senest 6 mdr. før udløb, dvs. senest 1. september 2009. I modsat fald står rettighedshaverne frit m.h.t. til at disponere til anden side.

1. december 2004


For arvingerne:
For Pontoppidan Selskabet
Mogens Pontoppidan Thomsen
(sign.)
Flemming Behrendt
(sign.)