Bilag 2

Aftale

Rettighedshaverne til Henrik Pontoppidans forfatterskab overdrager hermed, foreløbig for en periode af tre år, begyndende 1. marts 2002, udnyttelsen af e-rettighederne til Pontoppidan Selskabet ved projektleder, cand.mag. Flemming Behrendt på følgende vilkår:

1. Ved e-rettighederne forstås retten til oplægning af Pontoppidan-tekster på Internet, in casu Pontoppidan Selskabets netsted www.henrikpontoppidan.dk med mulighed for udprintninger og downloading og overførsel til e-books.

2. I det omfang det bliver teknisk muligt for selskabet, skal også downloading og udprintning kun ske efter tilladelse og mod en afgift hvis størrelse fastsættes af selskabet. Rettighedshaverne modtager 15% i royalty af alle deraf flydende indtægter efter moms.

3. Tekstudgaver der er i boghandelen gennem Gyldendals Forlag eller hvorom der med forlaget er eller vil blive truffet aftale om udgivelse, må kun lægges op efter aftale med forlaget.

4. Oversatte Pontoppidan-tekster, gamle såvel som nye, er omfattet af denne aftale.

5. Udnyttelse af oplagte (d.v.s. indskrevne) tekster i undervisningen afregnes gennem COPY-DAN, jf. vedlagte aftale.

6. En evt. forlængelse af denne aftale skal være forhandlet på plads senest 6 mdr. før udløb. I modsat fald står det rettighedhaverne frit at disponere til anden side.

25. februar 2002

For rettighedshaverne
Mogens Pontoppidan Thomsen
(sign.)

For Pontoppidan Selskabet
Flemming Behrendt
(sign)