Aftale

mellem

Syddansk Universitet
Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Center for Ny Litteratur
Campusvej 55
5230 Odense M
CVR 18 67 25 10

og

Pontoppidan Selskabet
Platanvej 11
3200 Helsinge
CVR 26 94 53 64

1.0 Indledning

1.1 Mellem Pontoppidan Selskabet og Syddansk Universitet indgås hermed en aftale om drift af internetportalen www.henrikpontoppidan.dk, jf. § 4 i aftale af 1. december 2004 mellem Pontoppidan Selskabet og arvingerne efter Henrik Pontoppidan.

2.0 Rettighedsoverdragelse

2.1 Pontoppidan Selskabet overdrager hermed til Syddansk Universitet alle de foreningen tilhørende rettigheder ifølge aftale af 1. december 2004 mellem arvingerne efter Henrik Pontoppidan og Pontoppidan Selskabet, jf. bilag 1.

2.2 Pontoppidan Selskabet overdrager hermed til Syddansk Universitet alle de foreningen i øvrigt tilhørende rettigheder, herunder ophavsretten, til internetportalen www.henrikpontoppidan.dk.

3.0 Syddansk Universitets forpligtelser

3.1 Center for Ny Litteratur forpligter sig til at vedligeholde og videreføre internetportalen, som er placeret på Syddansk Universitets server.

3.2 Center for Ny Litteraturs forpligtelser er begrænset til teknisk vedligeholdelse og videreførelse af internetportalen. Indtil 31. december 2007 deltager Flemming Behrendt fortsat i vedligeholdelse og videreførelse, men udelukkende med henblik på hans Henrik Pontoppidan biografi.

3.3 Med indgåelsen af nærværende aftale får Syddansk Universitet eksklusiv ret til at indgå aftaler med forskere, undervisere og andre der ønsker tekster offentliggjort på internetportalen. Aftaler om offentliggørelse på internet-portalen skal være ikke-eksklusive og omfatte mindst 10 (ti) år.

3.4 Pontoppidan Selskabet indstiller til SDU en person der – under iagttagelse af de layoutmæssige og tekniske bestemmelser SDU måtte tage – får redigeringsadgang til selskabets ”mappe” på netstedet.

4.0 Ikrafttræden og varighed

4.1 Nærværende aftale træder i kraft den 1. juni 2005.

4.2 Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til ophør ved udgangen af en kalendermåned, hvis Syddansk Universitet beslutter ikke at vedligeholde og videreføre internetportalen. I så fald går materialerne og rettighederne tilbage til Pontoppidan Selskabet.

4.3 Meddelelse om opsigelse skal ske ved anbefalet brev.

For Syddansk Universitet

Dato:
Flemming G. Andersen (sign.)
Dekan

Dato: 3.5.2005
Vagn Holmegaard (sign.)
Regnskabschef

Dato: 17.5.2004
Johs. Nørregaard Frandsen (sign.)
Institutleder

For Pontoppidan Selskabet

Dato: 24.4.2005
Flemming Behrendt (sign.)
bestyrelsens sekretær