Rasmus P. Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holbæk. 15. november 1926

Deres herlige Genforeningsdigt

Rasmus P. Nielsen
Redaktør
Holbæk Amtstidende
Holbæk, den 15. - 11. - 1926

Forfatteren
Hr. Henr. Pontoppidan!

Vedlagt tillader jeg mig at sende i Check 700 Kr, hvorefter De altsaa har modtaget 1000 Kr. som Vederlag for de første 10,000 Ekspl.1 […] Imidlertid har jeg forberedt Udgivelsen af en anden Udgave med Omslag og Papir som vedlagte Prøve og til en Pris af antagelig 2,50-3,00 Kr., hvoraf foreløbig kun 800 Ekspl. gøres helt færdige. Den skulde ud inden Jul. I Ventetiden har jeg faaet den Tanke, at Deres herlige Genforeningsdigt2 kunde trykkes i Bogen – i Tilslutning til de biografiske Notitser. I den ene Udgave vil det vistnok passe bedst foran, i den anden som Afslutning. Det vilde, tror jeg, have baade national og kulturel Betydning. Hvis De ikke har noget derimod vil jeg bede Dem sende mig Digtet i den rigtige Form, […] Den Mand, der skal besørge Salget i Norge, ser helst, at der ikke kommer til at staa "Printed in Denmark". […] haaber at kunne faa svensk-finsk Samarbejde. […]

Med venlig Hilsen
Deres ærbødige
Rasmus P. Nielsen.

 
[1] et optryk af 1897-udgaven af Kirkeskuden udkom 16.12.1926 på Dansk Bogsamlingsforlag, Holbæk, i 15000 eksemplarer til en pris af 3 kr. tilbage
[2] Genforeningsdigt: det blev ikke genforeningsdigtet fra 1918, men digtet "Danmark" fra 1896, der blev indsat forrest i bogen. tilbage