Otto Borchsenius til Bjørnstjerne Bjørnson
Sendt fra Linnésgade 22, Kbh.. 2. januar 1887

Brandessyge

Linnésgade 22, Kbhvn. 2/1 1887.

Kjære Bjørnstjerne Bjørnson.

Glædeligt Nytaar til dig og din Hustru. Tak for det gamle Aar.

Hvad din "Brandfakkel"1 angaar, vil du have set, at "Morgenbladet" allerede forinden havde aabnet Ilden. Dagen før, din Artikel naaede mig, var Hostrups Anm. af "Mimoser" trykt. Jeg holder meget af Henrik Pontoppidan og har navnlig tidligere haabet meget af hans rige Evner. Han har ligesom visse Kunstnere en lykkelig Haand, under hvilken alt former sig rigt og smukt, men han mangler ogsaa som visse Kunstnere et Aandsindhold, og det kommer mere og mere frem. Jeg har allerede for Aar og Dag siden spaaet ham, at Læsningen af Politiken inficerede hans Blod. Han har ingen Modstandskraft herimod, tværtimod er der et Træk af revolutionær Opposition i ham, som mødes dermed. Hans "Mimoser" er for mig et Vidnesbyrd om literær Smitte, Hovedstadssmitte, Brandessyge.

Men hvad siger Du til dit eget Land? Har du læst "Albertine"? Jeg kjender ikke Bogen, men naar Brødrene Brandes saaledes rykker frem, mener jeg at kunne kjende Lugten langt fra. For mig, ved du, har det længe staaet klart, at Brødrene Brandes, Aristokrater og Avtokrater som de er, kun har villet bruge Demokratiet som Midler for egne Maal. Deres Hensigter røbes hvert Øjeblik. Georg B's aabne Brev var, som saa tidt, Aandshovmod, der grænser til Storhedsvanvid. Edvard B. er forsigtigere, men ogsaa farligere. "Henrik [Cavling]s" Boulevard-Brev i Dag bedes du ogsaa læse.

Naar sender du os nu et Stykke til? Husk, at i denne Kamp støtter du os baade naar du direkte angriber, og naar du blot viser dit Navn i Bladet.

Din forb. og hengivne
Otto Borchsenius

 
[1] Brandfakkel: BB havde ca. 20.12.1886 sendt OB en artikel som blev bragt i Morgenbladet 23.12. tilbage