De vilde Fugle

Nye Bøger

Henrik Pontoppidan: De vilde Fugle. Et Skuespil. (Det nordiske Forlag.)

Teatret frister selv de geniale Romanforfattere. Balzac faldt for Fristelsen; senere hen Emile Zola: Frankrigs to største Romaforfattere i dette Aarhundrede. Og man kan opregne saadanne Navne som Flaubert, Goncourt, Bourget – Skribenter, der stod som uovertrufne Fortællere, og som alligevel maatte vove sig ind bag Rampens Lys, hvor der syntes lettere og stærkere Lykke for de ringeste Lystspil-Fabrikanter end for saadanne mægtige Navne som de ovenanførte.

Ogsaa vor egen Literatur kender saadanne Eksempler. Tag to saa forskelligartede Digtere som Paludan-Müller, den store Lyriker, og Goldschmidt, den glimrende Novellist. De søger alligevel til Scenen, i Ungdom og i fremrykket Alder.

Hvad Under, at Henrik Pontoppidan ikke undgaar den almindelige Skæbne? Hvorfor skulde han ikke kunne skrive saa godt et Skuespil som nogen dansk Skribent? En Sprogets Mester er han, en vittig Menneskeskildrer, en frodig Opfinder. Han ser saamange Skikkelser for sig: hvorfor ikke lade dem mødes paa Scenen? Han kender dem saa nøje: hvorfor ikke fremstille dem i det stærkeste Lys? Desuden, enhver Kunstner har Lyst til Fornyelse, til at udarbejde Stoffet anderledes end sædvanligt.

Desværre har Pontoppidan ikke gjort Prøven helt ud. Han har i et underligt Lune taget et ældre Emne op til dramatisk Behandling og benyttet fra en tidligere Bog kendte Personer. Alle har læst Højsang, der med Rette beundredes baade for Skildringens Skyld og for Satirens. Spotten i Novellen er halvvejs literær, rettet mod en altfor svulmende Lyrik. Denne Satire er udstrøget af Skuespillet, og tilbage staar Fortællingens Handling eller rettere dens Personer og Interiører.

Thi paa Handling skorter det. Paa en skarp og klar Konflikt, der leger med Menneskenes Viden og Væren. Pontoppidan har benyttet den ekscentriske Klitassistent v. Hacke, en Skibbrudden af voldsommere Temperament og forvovnere Meninger end Folk er flest, en Vestkystens Mefisto, der dog er sentimental, saaledes som de arme Djævle bliver i vor nøgterne Tid, der ikke længere tror paa det Fantastiske og Fanden-i-Voldske. Han virker stærkt med sin forrevne Trods og sin drilske Jargon. Men hans Forelskelse i den smægtende Fru Lindemark gør ham lidt ringe; hans Jalousi synes Sindssyge, og hans Død føles næsten som Melodrama. Hans Lidenskab forekommer altfor ubehersket i disse trange Proprietær-Omgivelser.

Interiørerne er fortræffelige, saavel Kroen som Gaarden. Og Menneskene kryber her omkring som smaa Myrer, snusende og spejdende, hersende og arbejdende, dovne og snyltende, evigt beskæftigede med deres egne og andres Tuer og Stuer: en jordkrybende Art, der ikke stemmer sammen med Havet og Uvejret, som slaar Følge udenfor Husdøren. Kun Hacke er i Slægt med disse, og han dør, medens Livet gaar sin jævne Gang over hans Grav.

De vilde Fugle bærer Vidnesbyrd om Pontoppidans store og sikre Talent. Han kan være Dramatiker, om han vil. Men han bør tage nye Ting og stærkere Kampe op til Behandling.