Verner Voldby til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Bagsværd Kostskole. 25. april 1932

Tilståelse

Verner Voldby
Skolebestyrer, cand.mag.
Bagsværd Kostskole
25 April 1932.

Herr
Forfatter Dr.phil. h.c. Henrik Pontoppidan

I Sommeren 1920, det Aar jeg blev Student, bestemte min Fader, Boghandler Voldby1 i Hellerup, dels i Taknemmelighed mod min Skole, dels i Beundring for Deres Forfatterskab, at der hvert Aar skulde gives et Eksemplar af Deres samlede Værker til Skolens, Gammel Hellerup Gymnasiums flittigste Student.2

Det første Aar forhøjedes Gavens indre Værdi betydeligt, ved at De selv skrev en Tilegnelse forved i Bogen, Digtet "Hvad jeg fra Dreng har set og hørt". De følgende Aar er Digtet fulgt med Bogen i facsimileret Skikkelse.

Nu til Sommer vil jeg imidlertid gerne optage denne min afdøde Faders Ide her paa Bagsværd Kostskole; idet heller 2 ikke jeg mener, at de Unge kan faa et bedre "Ord med paa Vejen" end "Henrik Pontoppidans samlede Værker".

Jeg vil da spørge Dem, om De ogsaa denne Gang, blot det første Aar, vilde gøre mig og vedkommende Lykkelige den Glæde at skrive nogle Ord i et Eksemplar af Bogen.

Endelig har jeg et mere privat Spørgsmaal til Dem: Var det muligt, De vilde meddele mig, hvilke af Deres Bøger, der er oversatte til fremmede Sprog. Jeg har alle Deres Bøger paa dansk, men jeg vilde gerne supplere denne Samling ved ogsaa at erhverve de oversatte Værker; men maaske kan Gyldendal ogsaa opgive mig det?

Jeg haaber nu De ikke tager mig min Dristighed ilde op.

I Beundring og Taknemmelighed for de Værdier, De har skænket mig er jeg Deres ærbødige

Verner Voldby.

 
[1] Boghandler Voldby: Ludvig Philip Voldby, f. 1870 på Koustrupgaard, Tøstrup s. på Djursland, død 19.12.1929 i Hellerup, havde fra 1902 til sin død boghandel på Strandvejen 159 og bolig i nr. 155. tilbage
[2] se brev fra rektor Hans Hartvig-Møller til Pontoppidan 8.6.1923. tilbage