Hans Hartvig-Møller til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Hellerup Gymnasium. 8. juni 1923

Boglegat til flink Student

Gammel Hellerup Gymnasium1.
8 Juni 1923

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan.

Hr. Boghandler Voldby2 har vist mig et Brev3 fra Dem, hvoraf jeg har faaet det Indtryk, at Hr. Voldby ikke har faaet rigtig fat i, hvad jeg bad ham søge Deres Tilladelse til. Maa jeg have Lov at forelægge Dem Sagen?

Hr. Voldby har, som De maaske ved, oprettet et Boglegat, der hvert Aar gives til en flink Student. I Stedet for, som det sædvanlige er, at skifte med Bøgerne, har jeg ment, det var bedst hvert Aar at benytte Deres Romaner til Gave, saa længe de maatte siges at være det Værk, der bedst egnede sig til at orientere en ung Mand4 i Danmarks aandelige Nutid. For yderligere at understrege 2 Alvoren i dette Formaal og for derfor at løfte disse Bøger ud af det Plan, hvori alle de andre Bogpræmier, Skolen mellem Aar og Dag uddeler, ligger, bad jeg ved den første Uddeling Hr. Voldby om at bevæge Dem til at skrive noget i Bogen, og jeg var i høj Grad taknemmelig for, at De just valgte det, De skrev. Jeg forstaar jo nu saa godt, at De ikke kan holde ud at skrive det hvert Aar. Paa den anden Side – skrives der intet, er det for en ung Mand en Bog som mange andre, i hvert Fald til den faar Magt over ham. Derfor fik jeg den Ide at søge Deres Tilladelse til at lade det, De skrev i det første Eksemplar, facsimilere og hvert Aar sætte ind i det Eksemplar, der uddeles, med Angivelse af, at det er et Facsimile tilhørende Boglegatet og Skolen. Det vilde gøre disse Eksemplarer forskellige fra alle andre Eksemplarer af disse Romaner, og fra alle andre Bogpræmier, der kun indeholder et Par Ord af mig. Det er altsaa denne Tilladelse, ikke nogen nye autografiske Linier, jeg beder Dem om. Jeg tror, De vil kunne gavne adskillige unge, hvis De giver den.

Ærbødigst
Hartvig-Møller

 
[1] skolen lå indtil 1956 på Frederikkevej 8 i Hellerup. tilbage
[2] Voldby: Ludvig Voldby (f.1870) havde boghandel Strandvej 159, Hellerup. tilbage
[3] Brev: kendes ikke. tilbage
[4] en ung mand: kvinder fik først adgang til skolen i 1922. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage