Valdemar Vedel til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hornbæk pr. Hellebæk. 7. juni 1903

Genstand for min Beundring

Tilskuerens
Redaktion
f.t. Hornbæk pr. Hellebæk 7/6 1903

Hr. Henrik Pontoppidan!

Tillad mig at henvende mig til Dem med et Forslag. Jeg har allerede flere Gange villet gøre et Forsøg paa at erhverve Deres Medarbejderskab til "Tilskueren", har ogsaa flere Gange begyndt paa et Brev til Dem desangaaende. Men fra forskellige Kanter har jeg faaet Nys om, at De næppe vilde være videre tilbøjelig til at skrive i Tidsskriftet, – enten det nu er Tidsskriftet eller dets Redaktør, som De har noget imod. Jeg forstaar ikke selv, hvor Grunden kan ligge, men De kan være forvisset om, at det gør mig meget ondt, om der virkelig foreligger nogen saadan Uvilje fra Deres Side, det er ikke mindre som Karakter end som Forfatter, at De er Genstand for min Beundring. Det, jeg nu kommer for, er imidlertid et Forslag, som De muligvis alligevel vil kunne gaa ind paa. "Tilskueren" har til Hensigt at bringe en Række Artikler, i hvilke en Elite af vore Forfattere fortæller lidt om, hvordan de opfatter deres litterære Produktion, hvordan den digteriske Frembringelse foregaar ifølge deres Erfaring, samt i det hele, hvad de finder Anledning til at meddele om deres digteriske Udvikling. Man har i andre Lande Samlinger "Min første Bog" o.l. Jeg tror, at det vil være fjernt fra Dem at bidrage til sladrevorne og selvtilskuestillende Konfidencer overfor Publikum som de, der tildels indeholde i saadanne Samlinger; det vilde heller ikke ligge for min Smag 2 at være Anstifter til saadanne. Men jeg tror, der i flere af vore bedste Forfattere er saa megen kritisk Selviagttagelse, at de ud af deres Erfaring vilde kunne give vigtige Bidrag til Belysning af den digteriske Produktions Psykologi og særlig ogsaa af moderne dansk Forfatterskabs Karakter og Forudsætninger. Det er en lille Række Artikler paa c. 10 Sider, som er planlagt, – repræsentive Navne fra de forskellige nulevende "Hold" og "Slægtled". Og da Deres Navn meget nødig maatte savnes i denne lille udvalgte Skare, tillader jeg mig altsaa at anmode Dem om velvilligt at overveje, om De ikke – helst i Løbet af Sommeren – vilde skrive "Tilskueren" en Artikel af den omhandlede Art.

Ærbødigst
Vald. Vedel.