Ejnar Thomsen til Henrik Pontoppidan
26. januar 1938

forhen belønnede vejer stærkt

Edelslundsvej 6. Taarbæk, Klampenborg. 26/1 1938.

Forfatteren
Hr. Dr.phil. Henrik Pontoppidan

Engang sidste Efteraar henvendte jeg mig til Dem for – om muligt – at bevæge Dem til at bruge Deres Indflydelse hos Nobel-Komiteen til Fordel for Valdemar Rørdam. Selvfølgelig maatte jeg respektere Deres Afslag, som De motiverede med den formentlige Kendsgerning, at de akademiske Stemmer betyder alt og de kunstneriske intet.

Dette holder dog næppe Stik. Jeg har i den senere Tid erkyndiget mig – saa godt som jeg nu har kunnet – om Magtkonstellationen ved Prisuddelingen, og der synes ikke at være Tvivl om, at ogsaa de forhen belønnede Forfatteres Mening vejer stærkt, maaske endog stærkest. Det skulde da for Resten bare mangle!!

Og under alle Omstænigheder arbejder mange Forfattere for hver deres Kandidat. Forudsat, at De med god Samvittighed og helst ogsaa med Glæde kan gaa ind for Valdemar Rørdam, vilde det derfor gøre mig ondt, om De ved at forholde Dem passiv forringede hans Muligheder for at komme i Betragtning.

Jeg har haft Forbindelse med en anset svensk Litterat, Dr. Harald Schiller i Malmö, der staar mægtige Medlemmer af det svenske Akademi nær. Valdemar Rørdam har – efter Dr. Schillers Oplysninger til mig – været stærkt paa Tale, og et nyt Forsøg er langtfra haabløst.

Under disse Forhold kan jeg ikke andet end bede Dem saa indtrængende, jeg formaar, om at indstille Rørdam, stadig forudsat De finder ham mest værdig blandt danske Forfattere.

Han er i en saadan "Form", at en afgjørende økonomisk Hjælp vilde sætte ham i Stand til endnu at skænke os nogle værdifulde Værker.

De maa ikke ulejlige Dem med at besvare disse Linjer. Men vil De overveje dem?

Hvis Deres Overvejelser falder positivt ud, skal en Udtalelse helst være Komitéen i Hænde senest d. 1. Februar. Adressen er jo: Svenska Akademiens Nobelkommitté, Börshuset, Stockholm.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige
Ejnar Thomsen.