Ejnar Thomsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Taarbæk. Klampenborg. 15. september 1937

jeg har indstillet Valdemar Rørdam

Taarbæk. Klampenborg. 15/IX 1937.

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Om De som gammel Nobelpristager er blevet raadspurgt angaaende Uddelingen i Aar, véd jeg ikke. Disse Linjer skal kun meddele Dem, at jeg har indstillet Valdemar Rørdam; et Rygte vil vide, at Valdemar Vedel har gjort det samme1.

Hvis De ikke har bundet Dem til en anden Kandidat, og hvis De i øvrigt anser Rørdam for værdig til Prisen, kunde jeg tænke mig, at et Brev fra Dem til en af Komitéen, f.Eks. Prof. Böök i Lund, kunde betyde meget. Der skal faktisk være en Stemning til Stede for Rørdam i Sverrig.

Sorgen over Hustruens Død og en Flytning til nye Opgivelser har frigjort mærkelige Kræfter i ham. Jeg tror, at en økonomisk Opmuntring vilde falde paa den rette Mand, hvis den blev ham til Del.

2

De maa ikke ulejlige Dem med at besvare disse Linjer. Men kan og vil De hjælpe ham, saa beder jeg Dem gøre det jo før jo hellere. Det er maaske bedst, Rørdam lades i Uvidenhed om, at jeg har skrevet til Dem.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige
Ejnar Thomsen.

 
[1] Rygtet talte ikke sandt, ET var alene om at foreslå Rørdam. Nobelkomitéen skrev herom i sin indstilling:

I sakkunnigutlåtandet [affattet af komitéens formand, Per Hallström] anbefalles förslaget till övervägande, fremför allt för diktarens lyriska produktion som har strömmande omelbarhet och fulländad verskonst. Just genom sin strömmande art har den emellertid blivit så vidlyftig och ojämn, att den ej kunnat ge det intryck av sovrat [afklaret] och fast mästerskap som bör krävas av en med Nobelpris utmärkt diktrgärning på särskilt dette område.

Kommitterade ville ej anbefalla förslaget.

tilbage