Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Skagen. 31. maj 1933

4 Romaner

Gl. Skagen 31/5 - 33.
Højen St.

Kære Henrik Pontoppidan!

Endelig har jeg lidt glædeligt at fortælle – Overenskomsten med Hegel er nu bragt i Orden. Han har forpligtiget sig til at trykke 4 Romaner i afsluttede Bind1, men udgørende en Romancyklus.

Første Bind trykkes i 4000 Eksemplarer og de tre øvrige i mindst 3000. Jeg faar 6000 Kr. udbetalt paa første Bind fordelt paa maanedlige Rater paa 400 Kr., i 15 Maaneder. Og i mindste Tilfælde 4500 Kr. paa hvert af de følgende Bind, dog saaledes, at Raterne, saafremt der kun trykkes 3000 Eksemplarer, gaar ned til 300 Kr. pr. Maaned, i 15 Maaneder paa hvert Bind! Honoraret er 20% af Bogladeprisen, der anslaas til 7 Kr 50 Øre.

Dette er næsten mer end jeg havde turdet haabe – Jeg har lidt vanskeligt ved at forstaa denne Vending, som her er sket med 2 Direktør Hegel – og har Dem saa smaat mistænkt for at have en lille Del heri –

Nu gælder det om at faa begyndt og at mine Kræfter maa slaa til til den store Opgave jeg atter har sat mig – i Tankerne er det næmt at ville noget stort, men at udføre det falder jo ikke i saa manges Lod!

Det var herligt atter at være heroppe – Jeg skriver, graver, maler og tømrer Dagen lang – men her mangler Regn, saa det smærter mig at se paa mine kære Trær!

Husker De den Maj Maaned for nu 20 Aar siden, Steffen kom cyklende herop for at overraske sin Far – og De sad og skrev paa "De Dødes Rige" med ophængte Tæpper for Vinduerne – og jeg stred med de første Kapitler af "Hjemlig Jord" – Køreturen til Skagen med Lockers2 lille stædige Hest, Fevejlernes overraskende Snakkesalighed, Fru Ruths Historie om Datterens Besøg hos den "onde" Mohr i København – Ja, Tiden gaar[,] nu er jeg ligesaa gammel, som De var√ da vi første Gang mødte hinanden –

Tak for sidst! Det er altid for mig de hyggeligste og kæreste Aftner, de Gange jeg er ude hos Dem! –

Med venligste Hilsner
fra Hav og Strand og Klitter,
der ikke har glemt Dem, og
fra Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] 4 Romaner i afsluttede Bind: denne selvbiografisk inspirerede serie kom til at dreje sig om En Kvindes Kamp I-II (1938), En Børneflok vokser (1949) og Paa vej mod tiden (1952). Søibergs død i 1954 hindrede det fjerde bind i at blive færdigt. tilbage
[2] Locker: skagensmaleren Carl Locher (1851-1915). Et af hans fortrukne motiver var ageposten, den lille hestevogn der besørgede persontrafikken fra Frederikshavn til Skagen før jernbanen kom i 1890. tilbage