Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Skagen. 22. april 1927

Hædersgave sat op

Gl. Skagen 22/4 - 1927
Højen St.

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres venlige Brev, som saa smukt tilsigtede at afballangere mig for Deres meget indtagende lille Rystning af Løvemanken! Sandelig er jeg ikke vred, jeg kender Dem saa godt, at jeg var ikke helt uforberedt paa, at De maaske lod høre fra Dem. Jeg forstaar ogsaa, at det er Dem ikke behageligt, at andre Mennesker skal beskæftige sig med Deres Forhold! Men De maa til Gengæld ikke glemme, at vi andre, som ærer og beundrer Dem, i stigende Grad har følt vor Harme vokse netop over den Maade, som De økonomisk er blevet behandlet paa! Det er maaske nok Deres private Sag, men alligevel – – – vi andre har ogsaa en Part, baade paa den ene og paa den anden Maade, i, hvordan vor Samtids mest fremragende Skribent er stillet!

Forøvrigt var Hensigten med min Artikel dobbelt: Det var første Gang jeg havde Lejlighed til offenligt at udtrykke med mine egne Ord noget 2 af den Beundring, som jeg gennem saa mange Aar har næret for Dem, og som ikke er bleven mindre eftersom Aarene er gaaede, men det modsatte!

At De spotter mig, fordi jeg sidestiller Dem med vor Litteraturs største Mand, havde jeg ogsaa saa smaat ventet, selvom jeg havde ventet det i Brevform! At mit Syn paa Deres Forfatterskab er rigtig, derpaa nærer jeg ingen Tvivl! Forøvrigt frydede jeg mig over Deres fornøjelige Ord!

Og den anden Grund til min Artikel var, at jeg syntes De skulde have Deres Hædersgave sat op – det har jeg tilladt mig at gentage i et lille Svar i "Politiken" i Dag! Det skal være vort Lands Hædersgave til Dem paa Deres 70 Aars Fødselsdag! Og jeg finder, det er urigtigt af Dem selv at modarbejde disse Bestræbelser!

Nu tror jeg den Side af denne Sag er klaret for mit Vedkommende!

Jeg fik i Gaar Meddelese om, at jeg har faaet en Portion paa 1,000 Kr. af Fru Emma Bærensens Legat! Og atter for Gud ved hvor mangen Gang siger jeg Dem tak for Haandsrækkelsen! Pengene kan vi nok bruge, Aschehoug er ingen Guldtønde mere! –

Desuden har vi megen Sygdom i dette Foraar! Lene har haft og er endnu ikke fri af en Bronchitis paa 4 Uger! Og Børnene er for Tiden syge 3 alle tre af Hoste og ondt i Halsen!

Jeg selv er begyndt paa Fortsættelsen, men endnu er det ikke blevet til saa overvældende meget! Solen mangler vi, her er Blæst og Blæst og i Dag Snestorm!

Jeg vedlægger to Papiere om Grønlandsbevægelsen, at De kan [se?] hvad Formaalet [er] og hvem, der staar bag ved!

Kan De ikke sætte Deres Navn under?

Modtag fra os begge de hjærteligste Hilsner!

Deres hengivne
Harry Søiberg

Lene skriver en af Dage[ne] Brev til Deres Frue!