Ingeborg Maria Sick til Henrik Pontoppidan
23. december 1916

Deres Plads bliver staaende

23-12-16

Kære Hr Henrik Pontoppidan!

Hvor nødig jeg til min hjærtelige Tak for Deres Bog vil føje den kedelige Sætning "som jeg glæder mig til at læse" – nødes jeg dog til at gøre det; thi i den første Uge faar jeg slet ingen Tid for mig selv – og vil ikke vente saa 2 længe med at sige Dem, hvor glad De har gjort mig med den dejlige Sending! Naar jeg har læst den, skal De høre, hvad jeg kan forstaa af den. – –

Saa kommer jeg med en Ansøgning: Lørdag d. 6te Jan. – Helligtrekongersdag – vil vi gerne atter samle nogle Venner og Kolleger. Tror De ikke, der var Mulighed for, at De iaar kunde glæde denne Kreds ved at slutte Dem til den? Jeg skal ikke 3 have Svar. Deres Plads bliver staaende, saa De kan indtage den, hvis De den Dag føler Dem vel nok og oplagt dertil.

Det er en Middag 6½ (men Rørdams, som ogsaa skal med Toget, kommer først 6¾) Jeg ved, at det desværre er haabløst at anholde om at faa Fru Pontoppidan med – men maaske der dog kunde være et lille Haab om af se Dem!

4 Lige efter tænker min Søster og jeg at tage til et Sanatorium i Norge. Lægen vil gerne have mig derop, da mine Hjærtenerver har været ret angrebne, siden jeg blev færdig med Bogen.

Saa ønsker jeg Dem og Deres Hustru glædelig Jul. Gid De begge maatte føle Dem bedre! Hjærtelig Hilsen og altsaa Tak!